Till Frågor & svar

Sekretess

Kan ett skattningstest lämnas ut?

14 april, 2022

Fråga:

Hej!

Jag har en fråga om skattningsformuläret ABAS, test för bedömning av adaptiva färdigheter, som både skola och vårdnadshavare fyller i vid till exempel utredning på BUP.

En vårdnadshavare skulle vilja få en kopia på den skattning som vårdnadshavarna själva fyllt i för sitt barn, men har fått svaret att man inte får kopiera ABAS- dokumentet.
Har vårdnadshavarna rätt att få en kopia?

Annika

Svar:

Hej Annika,

Jag har nyligen svarat på en liknande fråga från en skolpsykolog. Visserligen gällde det då en helt annan sakfråga men bestämmelsen om sekretess som jag då hänvisade till är densamma här. Länk till det svaret här: https://www.elevhalsan.se/expertsvar/hindrar-sekretessen-for-testkonstruktion-att-en-skolpsykologs-wisc-testprotokoll-delges-en-extern-legitimerad-psykolog/

I normalfallet har en vårdnadshavare/eleven själv i regel rätt att få ta del av allmänna handlingar som gäller dem själva eller deras barn. Ett undantag är att sekretess kan gälla för själva test- och provkonstruktionen. Det betyder att om ett test eller prov upprepade gånger återanvänds så finns en risk för att provet/testet via offentlighet kan skadas så att det inte längre kan användas. Bestämmelsen finns i offentlighets. och sekretesslagen 17 kap. 14 §. Där sägs: 

Kunskapsprov m.m.

4 §   Sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiskt prov under en myndighets överinseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs.

Jag vet inte om det är denna bestämmelse man hänvisar till nu men misstänker det. I och med att vårdnadshavarna redan vet vad dokumentet innehåller kan ju inte skälet att de inte får läsa vara sekretess. Jag måste tillägga att vårdnadshavarna kan överklaga ett avslagsbeslut till kammarrätten.

Hälsning Staffan