Till Frågor & svar

Kan kontrakt som omyndig elev skrivit även gälla efter 18-årsdagen?

8 januari, 2020

Fråga:

Hej!
För att vi ska kunna ha kontakt med elevernas föräldrar även efter 18-års-dagen låter vi eleverna skriva under ett medgivande beträffande detta under sitt första läsår på gymnasiet. Ordalydelsen är följande: ”Jag tillåter att skolpersonal håller kontakt med förälder/vårdnadshavare även efter min 18-årsdag. Detta dokument förvaras i original hos specialpedagog och jag kan när jag vill återkalla mitt medgivande.”
Min fråga är följande: Är kontraktet giltigt, vid elevens 18-årsdag, om eleven skrivit under det som 16-åring?
Finns det ytterligare problem att tänka på kring detta?

/Maria


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej Maria,
Det kontrakt ni använder är i mitt tycke inte bra. Det finns flera orsaker till min tveksamhet. För det första är det inte lätt för en 16-åring som nyss börjat i gymnasiet att bedöma vad man som 18-åring allmänt sett kan tänkas tycka om hemkontakt. För det andra är det också svårt för en elev att veta vad en sådan hemkontakt kan komma att innebära. Kontraktet är alltså skrivet i generella termer, d.v.s. det specificeras inte vad hemkontakten ska gälla och i vilka sammanhang hemkontakt kan komma att tas.
Det är också tveksamt om en 16-åring ska underteckna ett avtal som ska gälla först två år senare. I åldern 16-17 år får hemkontakt alltid tas i de fall skolan bedömer att vårdnadshavare kan behöva informeras om sitt barns förhållanden. Detta kan bl.a. ske med stöd och viss begränsning i bestämmelsen i offentlighets- och sekretesslagen 12:3.

Ett tredje skäl till min tveksamhet är att det kan vara svårt för en elev att minnas vad man undertecknat två år tidigare eller, om man minns, ta det ibland mödosamma steget till att återkalla medgivandet. 
Det bästa sättet enligt min mening är att inte alls ha ett kontrakt som undertecknas av elever som inte fyllt 18 år.  

I min bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, Studentlitteratur 2019, tar jag i en bilaga upp ett förslag till kontrakt om anhörigkontakt för en myndig elev. I kontraktet sägs bl.a. att ”Kontakten gäller frågor med anledning av mitt skolarbete och internatboende. Innan kontakten tas ska jag informeras om vad kontakten gäller. Jag har full rätt att när jag så önskar häva detta kontrakt.” Men det framgår även tydligt av kontraktet att ”Den elev som vill avstå från att teckna detta kontrakt har full rätt att avstå.”

Hälsningar från Staffan