Till Frågor & svar

Kan/Måste skolsköterska skicka kopior på journal till socialtjänsten utan samtycke?

20 mars, 2012

Fråga:

Kan/måste jag som skolsköterska skicka kopior på en patientjournal till socialtjänsten utan föräldrars samtycke? Eleven har flyttat till en annan kommun och där har socialtjänsten startat en utredning enl SoL 11 kap. Nu begär de kopior på journalen enligt SoL 14 kap 1 §, st, 3 .

Min fråga är: Får skolhälsovården utan föräldrarnas samtycke skicka kopior på journalen till socialtjänsten? Om ja, utifrån vilken lagstiftning i så fall.


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-01)

Uppgiftsskyldigheten enligt SoL 14:1, st.3 gäller även innehållet i en journal och något samtycke behövs inte, lika litet som ett samtycke behövs för att anmäla.

Men det är den uppgiftsskyldige som, utifrån den begäran om information som socialnämnden framför, ska ta ställning till om viss begärd information finns. Finns den inte så behöver förstås inget lämnas ur journalen. Det kan därför vara viktigt att socialnämnden noga beskriver vilka uppgifter som begärs.

Frågan har prövats för några år sedan i en kammarrätt. Det gällde en begäran från en socialnämnd om att ifrån en vuxenpsykiatrisk klinik (som också är uppgiftsskyldig) få uppgifter om en förälders föräldraförmåga. Kliniken hävdade att inga sådana uppgifter fanns. Då överklagade socialnämnden detta till domstolen ( Kammarrätten i Sundsvall, dom 2008-06-23, mål nr 1137-08). 

Kammarrätten uttalade att uppgiftsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § SoL i det aktuella fallet kunde anses fullgjord av landstinget. Uppgiftsskyldigheten är utformad så att den myndighet som har skyldighet att lämna ut uppgifter har att bedöma vad som kan lämnas ut. Rätten fann att landstinget fick anses ha besvarat socialnämndens framställning med utgångspunkt i de muntliga uppgifter  om patientens allmäntillstånd som lämnats och som kunde vara av betydelse för nämndens utredning. Uppgiftsskyldigheten var därför fullgjord utan att journalhandlingar lämnats ut.

Slutsatsen för en skolsköterska eller skolpsykolog är att noga bedöma vad som finns i journalen- motsvarar detta vad socialnämnden efterfrågar? I så fall ska uppgifterna kopieras och lämnas ut och en journalanteckning göras om utlämnandet. I annat fall ska inget utlämnande ske.

Hälsningar från Staffan