Till Frågor & svar

Kan vi hänvisa till tidigare IUP när vi upprättar nya "extra anpassningar"?

9 maj, 2016

Fråga:

Extra anpassningar ska dokumenteras i IUP. Vi använder speciella blanketter för extra anpassningar och utvärderar och upprättar ofta nya betydligt oftare än en gång per termin. Kan vi då hänvisa till dessa dokument och datum i IUP:erna?


Svar:

”Hej!

Jag anser att du tänker klokt och att ni kan göra så som du föreslår dvs ni hänvisar i den skriftliga IUP-n till era ifyllda ”Blanketter för Extra anpassningar”, ni anger datumen och bifogar blanketterna som bilagor.  I och med att ni bifogar blanketterna så anses det att blanketterna ingår i IUP-n. 

Några skulle eventuellt ge ett annat svar. De kanske inte skulle anse att bilagorna är en del av IUP-n, utan skulle istället svara att ni då bör upprätta fler IUP-n per år för elever i behov av extra anpassningar. Min bedömning, med bilagorna, bygger på att lagändringen den 1/7 2014 bl.a. var ett resultat av en utredning som visade att lärares administrativa uppgifter behövde minskas. Då kan det knappast krävas att ni ska upprätta IUP-er flera gånger per år, eftersom IUP-erna även ska innehålla omdömen i samtliga ämnen som eleven fått undervisning i. Det är etiskt rätt att ni istället ägnar den tiden åt att ge eleverna de extra anpassningar som de är i behov av och att ni dokumenterar dessa på ett funktionellt och utvärderingsbart tillvägagångssätt.”

Allt gott!

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman