Till Frågor & svar

Kan vi lämna ut psykolog-, social- och medicinsk utredning till central elevhälsa i kommunen?

15 mars, 2018

Fråga:

Hej
Har en skola rätt att lämna ut psykolog-, social-, och medicinsk utredning till den centrala elevhälsan i kommunen, dvs utanför den egna skolans elevhälsoteam? Anledning är att den centrala elevhälsan i kommunen vill granska dokument kring specifika elever för att se om dessa genererar mer pengar till skolan utifrån behov och förutsättningar.
Enligt psykologen i centrala elevhälsan ”råder det ingen intern sekretess inom myndigheten förutom i den fall då man kan identifiera självständiga verksamhetsgrenar. Elevakten visavi förvaltningens centrala administration faller inte inom det. Personliga uppfattningar och etiska resonemang bör inte sammanblandas med juridiska förutsättningar”.
Om då inte tex psykologutredningar och logopedutredningar ligger i elevakten utan i skolsköterskans akt – kan man då lämna ut dessa till centrala elevhälsan i kommunen utan vårdnadshavarnas godkännande? Får man lämna ut psykologutredningar OM de ligger i elevakten utan vårdnadshavarnas godkännande?
Är det juridiskt tillåtet (och etiskt korrekt) att lämna ut sociala och medicinska utredningar till kommunens centrala elevhälsa utan vårdnadshavarnas godkännande?

Är det överhuvudtaget juridiskt korrekt att skolor i en kommun ska ansöka om pengar hos sin huvudman utifrån elevernas diagnoser och svårigheter? (för mig är det otroligt oetiskt) Har man tur får man pengar, har man otur (eller har motiverat svårigheterna dåligt eller inte skickat med utredningar) får man inga extra pengar utan får klara sig på skolpengen.

Tacksam för ett snabbt svar eftersom det brinner i knutarna.
Hälsningar
Lena, specialpedagog


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-01-22)

Hej Lena,
Någon sekretess mellan en central elevhälsoenhet och elevhälsan vid en skola vid samma skolmyndighet gäller inte. Information kan alltså efter en etisk bedömning lämnas om den behövs vid den centrala elevhälsan. Att granska dokument för att göra bedömningar om stödbehov eller andra viktiga ändamål är etiskt acceptabelt och därmed möjligt.
Även de dokument som finns hos en skolsköterska kan lämnas ut till elevhälsans medicinska insats (EMI) vid den centrala elevhälsan utan vårdnadshavarens samtycke på samma grund som den jag nämnde nyss. Också vid den centrala elevhälsan finns  EMI representerad. EMI-dokument ska där, liksom vid den egna skolan, hanteras så att dessa uppgifter inte utan lagstöd röjs för andra vid enheten. Att förvara psykologutredningar hos en skolsköterska kan vara tveksamt, eftersom det då kan råda oklarhet om huruvida dokumenten ”tillhör” EMI eller endast ska ses som administrativt förvarade där men inte tillhöriga EMI. Ett annat sätt vore att förvara psykologutredningar vid den centrala elevhälsan eller på skolans expedition. Skolpsykologens journaler är ju inte att se som tillhöriga en egen och självständig verksamhetsgren i skolan, till skillnad från skolsköterskans, skolläkarens och logopedens. Det kan tilläggas att en skolanställd logoped tillhör samma verksamhetsgren som sköterskan/läkaren.
Frågan om ansökan om extrapengar vid elevers diagnoser och särskilda svårigheter passar jag på. Här finns möjlighet för varje skolhuvudman att söka egna lösningar, så länge dessa inte strider mot lagstiftningen. Och jag kan inte se att den tilldelningsnorm du nämner gör det.

Hälsningar från
Staffan