Till Frågor & svar

Klasslistor med "gömda barn"

2 mars, 2014

Fråga:

Finns det några bestämmelser eller rekommendationer om huruvida gömda barn ska finnas med på klasslistor? Jämställs det med asylsökande ska väl även gömda barn liksom alla andra finnas på klasslistorna. Jämställs de däremot med elever med skyddad id ska de inte finnas med. Vilket är det rätta?
MVH
Kristina


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-19)

Hej Kristina,

Här kommer ett svar med en mer allmän inledning innan jag svarar på din direkta fråga.

Den 1 juli 2013 ändrades bestämmelsen i SkolL 29 kap. 2 § via ett tillägg i punkt 5 så att även de barn som vistas i Sverige ”utan stöd av myndighetsbeslut eller författning”  (s.k. gömda barn ) ska ha i huvudsak samma rätt till utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola som de barn som är bosatta i landet. Någon tidsbegränsning i dessa barns rätt till utbildning finns inte. Inte heller gäller någon skolplikt för dem. Kommunen är inte skyldig att kontakta föräldrar till barn som vistas i landet utan tillstånd om förskoleklassen och syftet med denna eller att verka för att barnen deltar i förskoleklassen.

Av regeringens proposition 2012/13:58 ”Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd”, framgår även att den uppgiftsskyldighet upphävdes som tidigare enligt utlänningsförordningen hade funnits för styrelsen vid grund- och gymnasieskola att underrätta polismyndigheten om en utlänning.

Inga särskilda sekretessbestämmelser har införts för denna grupp av barn utan skolans sekretessregler gäller även för dem. Av särskilt intresse när det gäller sekretess för denna grupp är bestämmelsen i offentlighets- och sekretesslagen 23 kap. 2 § st. 3. Där sägs att ”Sekretess gäller på det område som anges i första stycket i andra fall än som avses i första och andra styckena för uppgift om en enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.”

Bestämmelsen innebär att uppgifter av detta slag som kan kopplas till barn eller deras närstående som vistas i landet utan tillstånd kan skyddas när personal i skolan har kännedom om dessa uppgifter. Motsvarande uppgifter kan skyddas vid en fristående skola. Slutsatsen är alltså att dessa gömda barn i sekretesshänseende ska hanteras på samma sätt som de barn för vilka det finns  skyddade uppgifter för dem eller deras närstående. De ska alltså inte finnas med på klasslistor.

Hälsningar från Staffan