Till Frågor & svar

Kombinerad tjänst som skolsköterska och lärare på samma skola

17 augusti, 2020

Fråga:

Hej!
Jag har en fråga kring kombinerad tjänst som skolsköterska och lärare på samma skola. D.v.s. någon ska både undervisa till viss del i ämne parallellt med att hen har sin skolskötersketjänst. Man har gått ut med en annons och söker just en sån kombination. Jag tycker att det vore intressant att få svar på vad ni tycker om detta ur lagsynpunkt, i sekretesshänseende. I min värld är det oförenligt med en sån kombination då man kommer att som skolsköterska i princip ha sekretess mot sig själv i rollen som lärare. Hoppas ni kan hjälpa mig att reda ut detta.
Eva


Svar:

Hej Eva,
Det är en intressant fråga du ställer, inte minst i den del som gäller sekretess. Men mitt svar är ändå att den tjänstekombination du nämner- lärare, tillika skolsköterska- är fullt möjlig att fullgöra och jag ska motivera varför.

Av olika skäl kan ovanliga tjänstekonstruktioner  emellanåt vara nödvändiga. En person har dubbel kompetens genom att t.ex. tidigare ha en utbildning men har nu även utbildat sig mot ett annat område och har behörighet där. Detta är inte ovanligt. Dessutom kan det i små kommuner vara svårt att rekrytera personal till skolan. Enligt skollagen är det  t.ex. möjligt att vara obehörig lärare högst ett år i sänder, se skollagen 18 §. Den som får sådan anställning ska vara lämplig att bedriva undervisningen, och i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande. Men finns en behörig lärare ska den i första hand anställas.

Sekretess och tystnadsplikt är förstås viktig att beakta vid en dubbel tjänstekonstruktion. Men många anställda på skolområdet har dubbla sekretesser att följa. Som exempel kan jag nämna en elevhälsochef som har samma sekretess/tystnadsplikt som all sin underställda personal, d.v.s. som elevhälsans medicinska insats och övrig elevhälsopersonal. Det betyder att en elevhälsochef har ”sekretess mot sig själv” eftersom det finns en sekretessgräns mellan EMI och övrig elevhälsa. 

Andra exempel är en sköterska som även arbetar på samma skola som kurator, något som jag för 7-8 år sedan fick veta var fallet på en friskola i Stockholm. Jag gav klartecken för detta och förtydligade hur sekretessen kunde skötas via ett dokument som du hittar efter mitt svar nedan. Ett annat exempel är den skolkurator som också hade legitimation som psykoterapeut och som inom ramen för sin tjänst utförde vissa medicinska insatser. Det som framkom hos den psykoterapeuten kunde hen inte utnyttja vid sin kuratorstjänst p.g.a. sekretess, utan ett samtycke från patienten. Även en rektor i skolan som tillika är rektor i förskolan är ett exempel på dubbel tjänstekonstruktion med olika sekretesser.

Något problem att handskas med dessa dubbla sekretesser behöver det inte bli. Den sköterska som även är lärare måste förstås vara mycket försiktig med att vid sin undervisning ens utnyttja information om patienter hen har mött när dessa sedan blir hens elever. Hen får inte heller berätta för kolleger utan samtycke om vad som hen vet som sköterska. Men en stor fördel med en tjänst av detta slag är att sköterskan, som lärare, kommer i sådan kontakt med elever som kan vara till nytta för hen i sin skötersketjänst. Jag är en stark förespråkare för att elevhälsans personal ska finnas med i skolans dagliga verksamhet så långt det är möjligt. Det behöver dock inte handla om dubbla tjänstekonstruktioner utan kan utformas på många andra sätt.

För att sekretess och tystnadsplikt ska fungera fordras förstås att den enskilde anställde, dennes arbetskamrater och eleverna hen möter kan förstå skillnaden mellan sköterskans EMI-uppgifter och dito undervisande. Bästa sättet för sådan förståelse är att sköterskan för alla tydligt klargör sina uppgifter som sköterska och som lärare. 

Slutligen- det kan också vara så att någon elev tar tillfället i akt att prata med sköterskan före eller efter en lektion om någon krämpa. Då blir läraren- simsalabim!-   i den situationen sköterska igen med journalföringsplikt och strängare tystnadsplikt. Spännande kan en sådan tjänst bli, och sköts allt på ett bra sätt så finns ingen anledning att tveka inför att anställa någon på en tjänstekonstruktion som skolsköterska i kombination med lärare.

Läs exempel på uppdragsbeskrivning ”Friskola, Delad tjänst skolsköterska-skolkurator”

Läs även frågan med svar ”Får en skolkurator bedriva vård i skolan” 

Hälsningar
Staffan