Till Frågor & svar

Kommunal anställd men verksam även i en friskola- vad gäller kring sekretess?

24 september, 2015

Fråga:

Hej Staffan! Jag är anställd som skolkurator under en ”samlad elevhälsa” inom kommunen. I min anställning som skolkurator på elevhälsan så är jag verksam på både kommunala och fristående skolor. Jag har funderingar kring vad som egentligen gäller kring sekretessen när man är anställd av kommunen men är verksam inom friskola. Är det då min anställning eller var jag är verksam som styr vilken sekretess jag främst styrs av? Jag menar då skollagens ”Tystnadsplikt” i 29 kap 14 § eller Offentlighets- och sekretesslagen?

Med vänlig hälsning, V, skolkurator


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-08-14)

Hej V!

Din fråga är inte helt enkel att svar på. Som jag ser det kan frågan ges två svar. Skulle du ha en del av din anställning kopplad till kommunens elevhälsa men också ett uppdrag som du i din tjänst ersätts för av en fristående skola kan man säga att du är uppdragstagare vid friskolan och därmed omfattas av deras bestämmelser om tystnadsplikt i skollagens kap. 29, paragraf 14. Skulle det däremot vara så att friskolan köper in dig och eventuellt andra befattningshavare vid kommunens elevhälsa för att utföra elevhälsouppgifter vid friskolan kan man säga att kommunen är huvudman för elevhälsoverksamheten. Då gäller enligt min bedömning den tystnadsplikt och sekretess som regleras i offentlighets- och sekretesslagen 23 kap 2 §.

Jag ställde nyligen en fråga till Socialstyrelsen (SoS) om vilka sekretessregler som gäller för sköterska och läkare då man vid friskolan köper in elevhälsans medicinska insatser från kommunen. SoS svarade bl.a. så här:

” … Det innebär att om det är en privat vårdgivare som utför de medicinska insatserna så ska de regler som gäller för enskild (privat) verksamhet gälla … vad gäller tillämpning av bestämmelser om tystnadsplikt enligt 6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen (2010:659). Om det istället är en kommun som ansvarar för medicinska insatser inom elevhälsan åt en privat huvudman (friskola), så ska de regler som gäller för offentliga vårdgivare gälla. Det innebär att offentlighets- och sekretesslagen blir tillämplig på hanteringen av uppgifter i verksamheten. ” 

Enligt min bedömning bör denna tolkning gälla även för andra delar av elevhälsan än den medicinska. SoS svar gavs den 7 september 2015 och har diarienummer  22390/2015-1 ifall någon vill beställa det. För att en kommun eller en befattningshavare där ska sägas utföra arbetet med elevhälsa vid en friskola bör det rimligen finnas ett avtal som reglerar detta. Finns inget sådant utan du själv som kurator har en del av din tjänst förlagd till och avlönad av friskolan så omfattas du som privatanställd av skollagens bestämmelser om tystnadsplikt. Jag kan också tillägga att du i det sistnämnda fallet har tystnadsplikt mot dig själv, d.v.s. du får inte röja eller utnyttja sekretessbelagda uppgifter mellan de olika skolformerna utan ett samtycke. 

Det är min bedömning som sagt men frågan är komplicerad. Det bästa är att din huvudman, t.ex. en kommunal jurist, tar ställning till vad som ska gälla för dig.

Hälsningar från Staffan