Till Frågor & svar

Konflikthantering- elev under 12 år – får kurator prata och utreda utan vårdnadshavarnas samtycke?

7 januari, 2019

Fråga:

Jag är en kurator på en F-6 skola. Frågan gäller för elever under 12 år. Jag har en fråga kring konflikthantering. När elever har hamnat i konflikt på raster och jag inte har samtyckte av deras föräldrar för samtal. Får jag då som anställd på skolan, även då jag är skolkurator, prata och reda ut dessa konflikter? Eller måste jag först ha samtycke från vårdnadshavarna?
Som jag har förstått på tidigare inlägg här får elever söka upp mig som kurator och prata. Men jag får inte söka upp elever för att prata utan att ha fått samtycke av föräldrar?
J, Kurator


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-05-02)

Hej J,
Personal i skolan har ett tillsynsansvar för eleverna. Detta ansvar innebär bland annat att förebygga bråk och kränkningar och att, när konflikter uppstår, gå emellan för att försöka finna lösningar. Självklart kan en lärare, men även annan personal, akut prata med elever i en sådan situation för att, som du skriver, försöka reda ut en konflikt.
Men en konflikt kan i vissa fall leda till att vårdnadshavarkontakt därefter kan behöva tas och dessutom att skolan kan behöva utreda vad som skett för att fatta ett beslut av något slag. Det kan gälla vid en kränkning som har inträffat eller något annat som föranleder ett rektorsbeslut med stöd av bestämmelserna i skollagens kapitel 5 om trygghet och studiero.
Om du som kurator önskar ha konfliktlösande samtal med unga elever under 12 års mognadsålder är det högst rimligt att deras vårdnadshavare informeras om detta och ges möjlighet att delta vid samtalen. Det är knappast lämpligt att kuratorssamtal med så unga elever genomförs utan en vårdnadshavares kännedom. Det är ingen skillnad när en elev uppsöker dig eller du eleven. Det viktiga är vad samtalet gäller och vad som framkommer i detta. En vårdnadshavare ska nämligen informeras om sådant som denne behöver för att ta sitt ansvar enligt föräldrabalken, bland annat för att kunna vara behjälplig när barnet behöver viktigt stöd. Detta framgår bl.a. av offentlighets – och sekretesslagen 12 kap. 3 §.

Hälsningar från Staffan