Till Frågor & svar

Kränkande behandling- lämna ut namn på inblandad elev?

19 september, 2012

Fråga:

I ett ärende utifrån kränkande behandling vill vårdnadshavaren till den utsatta eleven få ut dokumentationen i ärendet. Där står ju namn även på andra inblandade elever och min fråga är om man kan lämna ut det skriftligt då. Ska man t.ex. stryka över andra namn och sedan ge ut det eller be vårdnadshavaren läsa dokumenten på plats? Tacksam för svar.
Kurator M


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-01)

Hej M
En utredning om kränkande behandling ska utreda vad som hänt och dessutom föreslå åtgärder för att i det enskilda fallet men även mer allmänt hindra att kränkningar fortsätter. Vid utredningen ska kontakt tas med berörda personer- inblandade barn/elever men också vid behov med deras vårdnadshavare och med annan skol- eller förskolepersonal.

I ett ärende om kränkande behandling är vårdnadshavarna till den elev som utsätts för kränkningen inte att se som part i ett ärende som gäller myndighetsutövning, inte heller andra inblandade som sägs ha kränkt. Det innebär därmed ingen garanterad rätt att få ta del av alla uppgifter som framkommer. En sekretessprövning måste göras där det ska bedömas om uppgifterna i utredningen kan vara menliga för de inblandade eleverna.

Skulle disciplinära åtgärder övervägas gentemot en eller flera kränkande elever utifrån vad som har framkommit i utredningen är de själva från 16 års ålder men även deras  vårdnadshavare part och har då  full insynsrätt i utredningen eller i andra skrivelser kopplade till kränkningen. Just ett sådant fall som har prövats i domstol beskriver jag i min bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, senaste upplaga 7, på sidan 67.

”En kränkningsutredning- vad har vårdnadshavare rätt att få veta?

Hälsningar från Staffan