Till Frågor & svar

Krävs samtycke från vårdnadshavare vid övergång från förskola till förskoleklass och från grundskola till gymnasiet?

12 februari, 2015

Fråga:

Hej,
Vi håller på att skriva en central elevhälsoplan. Vid informationsmötet med rektor kom frågan upp när samtycke av vårdnadshavare behövs för att lämna information.

Krävs samtycke från förskola 1-5 år till förskoleklass och från åk 9 till gymnasiet?

Hälsningar
A


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-08-02)

Hej A,

Frågan om huruvida sekretess och tystnadsplikt gäller mellan förskola och förskoleklass är oklar. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) sägs i 8 kap. 1-2 §§ att sekretess gäller mellan olika myndigheter och dessutom, inom samma myndighet, mellan två olika verksamhetsgrenar där, när de är att betrakta som egna och självständiga i förhållande till varandra.

Men är förskolan en egen och självständig verksamhetsgren i förhållande till skolan i övrigtinom samma skolmyndighet? Utredningar har funderat över den frågan utan att kunna ge säkra svar. Mitt råd brukar därför vara att så långt möjligt utgå ifrån ett vårdnadshavarsamtycke när känsliga uppgifter lämnas vidare till F-klassen. Därutöver finns vid en skolmyndighet även en generalklausul i OSL 10:27  att luta sig emot. Den innebär att en uppgift får lämnas mellan olika myndigheter (eller självständiga verksamhetsgrenar inom samma myndighet) om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Den bestämmelsen gör det emellanåt möjligt att lämna uppgifterna när samtycke inte finns. Men det måste handla om sådana uppgifter som tydligt och klart väger tyngre att lämna än att skydda. Ett exempel kan vara att informera om en nylig anmälan till socialnämnden som har gjorts av förskolan, några månader kanske innan barnet sedan börjar i F-klass.

Skulle åk 9 och gymnasiet organisatoriskt finnas i samma nämnd finns inget sekretesshinder att informera gymnasiets personal, Då ges utrymme att, efter en etisk bedömning av vad som ska lämnas och varför, föra uppgifterna vidare. Jag förutsätter att det i första handlar om information som gäller elevens möjlighet att klara sina studier, något som ibland kan inkludera uppgifter om elevens personliga förhållanden av olika slag. Skulle gymnasiet finnas i annan nämnd än grundskolan måste i grunden en sekretessprövning göras. Många uppgifter om studieprestationer, beslut i disciplinära och elevstödjande sammanhang, t.ex. ett åtgärdsprogram, är offentliga och kan därför lämnas även mellan olika nämndområden med stöd av personalens yttrandefrihet. Dessutom finns från och med juli 2019 en bestämmelse i SkolL 3:12 j, som innebär att den skolenhet som eleven lämnar till den mottagande skolenheten ska överlämna sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven till en annan skolform. Detsamma gäller dessutom om eleven byter skolenhet inom samma skolform. Bestämmelsen är sekretessbrytande och gäller mellan alla slags skolor, fristående, kommunala eller statliga.

Jag kan tillägga att en skolsköterska eller skolläkare, som inte omfattas av bestämmelsen ovan, utan samtycke från en patient eller hens vårdnadshavare kan lämna journaluppgifter vidare från grundskola till gymnasium i samma kommun, även om gymnasieskolan tillhör en annan kommunal nämnd. Den bestämmelsen, som även gäller mellan olika nämnder i samma  landsting, finns i OSL 25:11, punkt 1 och 2.  

Ett långt svar på din föredömligt korta fråga!  

Hälsningar från

Staffan