Till Frågor & svar

Kurator- journalföring

13 april, 2015

Fråga:

Hej! Jag läser just nu i ”Vägledning för elevhälsan”-Socialstyrelsen, Skolverket. På sidan 12 kan man läsa ”Utöver de patientjournaler som hälso-och sjukvårdspersonal är skyldiga att föra enligt patientdatalagen kan handlingar som framställs av till exempel lärare och skolkuratorer anses vara journaler.”
Har läst i SOU 2003:103 s.92, som man hänvisar till, men inte blivit klokare.
Finns exempel på vad detta kan handla om för mig som arbetar som skolkurator i grundskolan?
Har något nytt, eller någon uppdatering av denna fråga ”Sekretess i elevernas intresse” kommit?

/ Elisabeth


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-08-02)

Hej Elisabeth,

Oftast aktualiseras begreppet journal inom hälso- och sjukvårdens område. Men journalföring finns även på andra håll. I socialtjänsten används begreppet sociala journaler. I en klients akt antecknas i kronologisk ordning i den sociala journalen förhållanden av betydelse för genomförandet av en insats. I skolan kan journal föras även av andra befattningshavare än psykolog, skolköterska och skolläkare. Det tas utförligt upp i den SOU du hänvisar till, se främst de paginerade sidorna 91-93, 99-102. Utredningen finns klickbar i länk intill mitt svar.

I tryckfrihetsförordningen (TF) 2:7 finns bestämmelser om bl.a. journaler och när dessa kan anses vara upprättade, d.v.s. när de blir allmänna handlingar. Där sägs att en journal anses upprättad när handlingen har färdigställts för anteckning eller införing.

Vad är en journal?  Med journal avses kronologiskt och löpande förda och sammanhållna  anteckningar om t.ex. patienter, elever eller andra personer. Det betyder att en kurator som för anteckningar löpande i t.ex. en anteckningsbok eller en lärare som på motsvarande sätt i tidsordning antecknar  förhållanden om någon eller några elever kan anses föra journal. Så här uttrycker man sig i SOU 2003:103 på paginerad sida 92:  

 ”Däremot är det i det här sammanhanget av betydelse att även handlingar som framställs av rektorer, lärare, kuratorer eller studie- och yrkesvägledare m.fl. kan anses vara journaler och därför omfattas av de särskilda regler som gör att alla anteckningar blir allmänna, och i vissa fall offentliga, omedelbart. Som exempel på sådana handlingar som kan utgöra journaler kan nämnas elevloggböcker, utvecklingsdiagram och andra sammanställningar som lärare för löpande om elevernas studieresultat eller beteende och mognad m.m. Även en mer övergripande sammanställning av samtliga elever på en skola, som görs av t.ex. en rektor, kan enligt vår uppfattning utgöra en journal om syftet är att sammanställningen efter hand löpande skall kompletteras med ny information om eleverna.”

Frågan om kuratorers, lärares m.fl. journalföring aktualiseras sällan i skolsammanhang, inte heller finns kända uppgifter om hur vanligt det är att olika personalgrupper för journal. Frågan är ju intressant främst av det skälet att dessa anteckningar, om de definieras som journal, anses som upprättade direkt när de antecknas och därför kan begäras ut redan då, eftersom de genast får status av allmän handling. Att sekretesshinder emellanåt kan finnas att få ut dessa journalhandlingar är en annan sak!

Någon uppdatering av just denna fråga finns inte, rättsläget i den delen är exakt likadant som 2003.

Hälsningar från Staffan

Här kan du läsa ”SOU 2003:103 Sekretess i elevernas intresse”

Här kan du läsa ”Vägledningsdokumentet för elevhälsan från Socialstyrelsen”