Till Frågor & svar

Sekretess

Kurators psykosociala samtal med elever

29 juni, 2021

Fråga:

Jag heter Tina och arbetar som skolkurator.

Till hösten vill jag genomföra egna samtal med psykosocial inriktning på regelbunden basis i årskurs 3 och 7, med samtliga elever.

Tanken är att det ska vara en del i det främjande och förebyggande arbetet; att se alla elever utifrån ett psykosocialt perspektiv och att också bygga relation med eleverna så att steget inte blir så långt mellan elev – kurator. Men vad för lagkrav har jag på mig för detta?  Behövs samtycke från båda vårdnadshavarna? Kan de kräva att få delta? Vad får jag fråga och inte?

Tacksam för svar!

Svar:

Hej Tina,

När du tänker genomföra psykosociala samtal av detta slag med elever, 8-9 och 13-14 år gamla, finns flera saker du bör tänka på. För det första ska din arbetsgivare veta att samtalen sker med alla elever och förstås även syftet med samtalen. 

För det andra ska vårdnadshavare veta att du genomför samtal med deras barn och även syfte och i grova drag ha kännedom om vilka slag av frågor som ställs. Skulle en av vårdnadshavarna motsätta sig ett samtal är det tveksamt om du ska ha det. Detta gäller särskilt de små barnen i trean.

När eleverna går i sjuan och är 13-14 år kan deras egen uppfattning om huruvida de vill delta vara avgörande. Du måste själv ta ställning till hur du vill göra i dessa fall, när en vårdnadshavare inte vill. På en fråga från en vårdnadshavare om huruvida ett samtal med deras barn har skett ska du bekräfta detta men behöver inte lämna uppgift om vad som framkommit i samtalet, annat än om det som sagts är av stor betydelse för att vårdnadshavaren ska kunna ta sitt ansvar för sitt barn.  .

Dina frågor bör vara av det slaget att de inte upplevs som problematiska av föräldrar eller elever. Du skriver att samtalen ska bygga relation mellan kurator och elever, vilket nog indikerar en viss öppenhet från båda håll. Känsliga och alltför personliga frågor bör det dock knappast handla om i det skede det nu gäller. 

Du vet bättre än jag, utifrån syfte och innehåll,  om det är rimligt att föräldrar är med vid samtalen. Deras närvaro kan ju påverka samtalets innehåll, vad  barnen vill berätta och hur öppna de kan vara.

Hälsningar och lycka till med information och samtal!

Staffan