Till Frågor & svar

Kurators rum- finns det krav på ljudisolering?

7 september, 2017

Fråga:

Hej Staffan!
Jag har en fråga gällande ljudisolering och om det finns bestämmelser om hur arbets-/samtalsrummet för kuratorn ska vara. Kan tvingas byta arbetsrum på grund av ändring i verksamheten, och har ventilationssystem på 20×20 rakt ut till allmän korridor samt spåndörr.
Vore tacksam om du kunde ge lite tips, då elever redan känner sig osäkra till att besöka mitt nya rum.

Bästa hälsningar
Mr. M


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-11-07)

Hej  Mr M.

Någon direkt lagstiftning som styr hur en kuratorslokal i skolan ska vara utformad finns inte. Men det är självklart att alla skolans lokaler – för elever och för personal- ska vara ändamålsenliga och väl fungerande för sitt syfte. Lokaler är en del av skolans arbetsmiljö och Arbetsmiljöverket ger på sina sidor råd och synpunkter om bl.a. lokalers utformning. Man skriver att 

” de vanligaste frågorna handlar om att det är för varmt i lokalerna, dålig ventilation, trånga lokaler, fuktskador och mögel. Det här är problem som bland annat kan leda till trötthet, koncentrationssvårigheter och problem med luftvägarna.”

Man säger vidare att om man upplever problem med lokalerna i skolan ska man i första hand vända sig till arbetsgivaren. I en kommunal skola är det förtroendevalda politiker som har arbetsgivaransvaret och i friskolor är det huvudmannen som är arbetsgivare. Det är vanligt att kommuner delegerar arbetsmiljöansvaret till skolans rektor. Om inte arbetsgivaren tar tag i problemet ska man vända dig till skyddsombudet som tar det vidare.

Känner du att en kuratorslokal inte är anpassad för sitt ändamål och att elever därför drar sig för att ta kuratorskontakt ska du alltså ta upp detta med arbetsgivaren och därefter, om inget händer, med skyddsombudet. Men du kan även, kanske med fackets hjälp, ta frågan vidare till Skolinspektionen, som ansvarar för att inspektera att skolans lokaler är ändamålsenligt utformade för den pedagogiska verksamheten, till exempel att det finns bra lokaler för att undervisa i slöjd- och NO-ämnen. Men man kan sannolikt även granska kurators lokaler, eftersom elevhälsoverksamheten negativt skulle kunna påverkas om lokalerna t.ex. är alltför dåligt ljudisolerade. Det är förstås allvarligt om kurators samtal med en elev kan avlyssnas av personer utanför lokalen p.g.a. lyhördhet. Så får det inte vara.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida om arbetsmiljöansvaret i skolan:

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsgivarens-ansvar-for-arbetsmiljon/arbetsmiljoansvar-i-skolan/

Hösthälsningar från Staffan