Till Frågor & svar

Kurators sekretess mot andra i EHT- teamet

21 mars, 2010

Fråga:

När jag som kurator deltar i elevhälsan hur tänker jag sekretess mot de andra i teamet? Vi har ju en utökad sekretess som ska ge eleverna ett större förtroende för oss. Skolsköterskorna tillhör ju dessutom en annan verksamhetsgren och hen är ju med i elevhälsoteamet. Ska jag ha ett godkännande från eleven att få prata med rektor, lärare, fritidspedagog, skolsköterska, föräldrar mm? Ska alltid föräldrar vara informerade om att eleven kommer till kuratorn och informerade om att vi tar upp eleven på elevhälsan?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Den som finns med i en elevhälsogrupp ska tänka på de sekretessregler som gäller just för sig själv. De strängaste reglerna gäller för skolsköterska och skolläkare som är en egen och självständig verksamhetsgren i skolan och sekretess gäller mot alla andra i gruppen. Men i praktiken blir inte detta något problem i de flesta fall, eftersom ett samtycke enkelt kan inhämtas. För specialpedagog, kurator och psykolog gäller strängare sekretess än för den rektor som deltar i gruppen. Men någon sekretessgräns dem emellan finns inte. De kan informera varandra när detta behövs för arbetets skull. Om en elev diskuteras för att eleven behöver stöd kan alla delta i samtalet, faktiskt även en sköterska eller läkare, men de får då inte röja något av det känsliga de känner till om en patient eller dennes närstående från sin hälso- och sjukvårdsverksamhet utan samtycke. Men hen kan ge  mer allmänna råd utifrån sin professionella kunskap.

Något samtycke från hemmet eller från en gymnasieelev behövs inte för denna diskussion. Men det är alltid lämpligt för en kurator att informera dessa om vad som sägs eller har sagts. En grundtanke är ju också att stöd, när det övervägs, ska utformas tillsammans med de som berörs, d.v.s. eleven själv och dennes vårdnadshavare.

Du frågar även om man som kurator kan ha samtal med elev utan hemmets kännedom. Vårdnadshavaren måste kontaktas när en elev under 12 års mognadsålder behöver upprepade samtal med en kurator i känsliga sammanhang där vårdnadshavarens ansvar gentemot sitt barn aktualiseras. Från 12 år finns ett utrymme för samtal utan att hemmet kontaktas om inte vårdnadshavare behöver uppgifterna för att fullgöra sina skyldigheter enligt föräldrabalkens bestämmelser. I detta sistnämnda fall handlar det alltså om en avvägning, ibland mycket svår att ta ställning till i praktiken. Läs gärna mer om allt detta i min bok Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, upplaga 7, Studentlitteratur 2019.

Staffan