Till Frågor & svar

Kuratorskontakt på skolans inrådan- behövs föräldrakontakt innan?

4 september, 2019

Fråga:

Hej!
Jag arbetar som skolkurator på en fristående gymnasieskola. Har inte jobbat så länge på just denna skola och kommer från grundskoleverksamhet så jag håller på att sätta mig in i det mesta.
Frågan jag har handlar om föräldrakontakt. Eleverna här är mellan 16-21 år med tyngdpunkt under 20 så klart. Vid EHT tar vi upp de elever som bedöms behöva någon form av insats och ärenden ”delas ut” utan att man egentligen har diskuterat detta med vårdnadshavare eller elever. Det som skett vid ett flertal tillfällen nu är att jag har fått namn på elever som jag ska kalla till samtal. Eleverna har inte själva uppgett att de vill ha kuratorskontakt utan det bedöms av mentorer och EHT att det ”behövs” . Jag motsätter mig detta lite, men kan finna mig i det.
Det som däremot går mig emot är att elever under 18 ska kallas till möte utan att man ens berättar detta för vårdnadshavarna. Det finns alltså inget öppet ärende hos mig som kurator utan jag ska aktivt söka upp en elev för att be denne /denna att komma på en tid hos mig. Borde inte detta tas upp med vårdnadshavare? Min nyaste kollega, skolsköterskan tycker att jag är ”fånig” och att det bara är att kalla eleven till samtal. Men att gå till kuratorn är ju inget som ”alla gör” vilket medför att en kallelse med en tid kan bli något väldigt negativt. Skolsköterskan har därför tagit på sig två av dessa elever och kör en ursäkt att det är dags för hälsosamtal, vilket inte är sant utan bara, som sagt, en ursäkt för att få eleven att prata om sitt mående.
Jag gillar inte detta förfarande och har sagt i från men blir då lite ifrågasatt av skolsköterskan som har jobbat på många olika gymnasieskolor och menar att man visst kan göra så här. Hen menar också att om man har oro för en elevs mående, om man misstänker övergrepp, missbruk eller dylikt så åligger det kurator att kalla till samtal för att utröna detta. Jag menar , med en bakgrund som socialsekreterare, att känner man oro ska detta lämnas till just socialtjänsten för utredning men att man givetvis kan fråga eleven- detta bör dock göras av någon som eleven redan känner förtroende för, någon lärare eller mentor.

SÅ: Hur fungerar det egentligen, är det lagligt att utan att först ha pratat med vårdnadshavare aktivt söka upp en elev på låt säga 16 år för att boka in denna på en tid för ett samtal som ska utröna om vidare insatser krävs? Och ska jag som kurator verkligen ”ta reda på” om det förekommer övergrepp eller dylikt om misstanken kommer (om jag inte redan har en aktiv kontakt med eleven i fråga).


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej W,
Din fråga handlar om en vårdnadshavares rätt till insyn i sina barns förhållanden. Jag har flera gånger tidigare svarat på den i några skilda sammanhang men ska utifrån din fråga försöka ge ett nytt svar.

En vårdnadshavare har ingen självklar rätt till insyn i frågor som rör det egna barnet. Barnets integritet är stark, och utgångspunkten är att barnet självt ska kunna avgöra i vad mån andra, t.ex. vårdnadshavaren, ska informeras i känsliga angelägenheter. Men skulle barnets situation vara sådan att vårdnadshavarnas ansvar aktualiseras enligt föräldrabalkens (FB) regler, FB 6:11, så ska de få behövlig information. Undantaget är om denna information skulle leda till att barnet drabbas av betydande men beroende på vårdnadshavarnas agerande, när de får informationen. Allt detta framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 12:3, en lag som visserligen inte gäller er vid friskolan men som ändå måste sägas vara vägledande för hur ni  ska se på frågan om en elevs integritetsbehov.

Ingen kontakt med vårdnadshavarna behöver alltså som huvudregel tas före ett samtal med en elev hos er i 16-17-årsåldern. Skulle samtalet ge sådan information som är behövlig för vårdnadshavarna ska de kontaktas, om ni inte ser risken att denna kontakt skulle kunna drabba barnet svårt fysiskt eller psykiskt. Skulle så vara fallet ska självklart en anmälan om detta alltid göras till socialnämnden.

Ska en kurator eller annan personal ha ett samtal med en elev då man, som du skriver, misstänker övergrepp, missbruk eller liknande eller ska en anmälan genast göras till socialnämnden? Huvudregeln är självklar-anmälan ska göras genast. Men det finns ett rådrum, en kortare tidsutdräkt innan anmälan görs, för att man ska kunna ta ställning till vissa förhållanden, ofta av praktiskt slag- vem ska anmäla, hur anmäler vi, vilken information ska anmälan innhålla o.s.v. Behöver man kort träffa ett barn för ett samtal för vissa klarlägganden är detta möjligt. Men samtalet får inte vara av typ ”tidig utredning” för utredningen ska socialnämnden besluta om och sedan genomföra.

Du är också kritisk till att du ska ha samtal med elever du inte tidigare har träffat, utifrån önskemål av andra i elevhälsan. Jag kan förstå din tveksamhet men jag har inget svar att ge om hur man i en sådan situation lämpligast bör göra. I en kurators utbildning ges kompetens och ledning i att samtala med elever, patienter eller klienter, benämningen på den man möter varierar beroende på arbetsområde. Ett samtycke måste alltid finnas för att ett sådant samtal ska kunna genomföras. För en elev behöver det inte vara besvärande att kontaktas av en kurator hen inte tidigare har mött utan ett sådant möte kan ge möjlighet till öppningar hen inte tidigare har sett. Ni bör ha en diskussion på er arbetsplats om hur ni i dessa situationer ska göra; om vem som i olika situationer ska prata med en elev. 

Sammanfattningsvis: Ett samtal hos en kurator  med en elev på gymnasiet kan i de flesta fall genomföras utan vårdnadshavarnas kännedom. Undantaget skulle kunna vara när man före samtalet vet att det samtalet kommer att gälla är av betydelse enligt FB 6:11 för vårdnadshavarna att få veta, t.ex. drogmissbruk och kriminalitet. Med ett samtycke från eleven kan vårdnadshavarna närvara även i andra sammanhang. Jämför gärna med socialtjänstens personal, som också många gånger kan ha några råd och stödsamtal med ungdomar som efterfrågar sådana samtal. Så denna möjlighet till samtal utan vårdnadshavares kännedom förekommer inte bara i skolan utan överallt i samhället, exempelvis i hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Svar på tidigare och liknande frågor finns via länken nedan.

https://www.elevhalsan.se/expert/listqa.htm?expert=staffan&_text=12%3A3&skip=0

 

Hälsningar från Staffan