Till Frågor & svar

Lagändring studiehandledning högstadiet

27 september, 2018

Fråga:

Innebär den nya lagändringen i 3 kap 12i§ som säger att nyanlända har rätt till studiehandledning på modersmålet att vi inte behöver skriva ÅP för detta även om eleven inte når målen i samtliga ämnen?

/Kerstin


Svar:

Hej Kerstin,
och tack för din fråga.

Ja, det stämmer men det gäller endast nyanlända elever som påbörjar sin svenska skolgång först i högstadiet inom grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan och vars kunskaper har bedömts enligt 3 kap 12 c § (En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas om en sådan bedömning inte är uppenbart onödig)

I propositionen 2017/18:194 kan vi läsa om bakgrunden och motiveringen. Där framkommer bl.a. att regeringen bedömer att de allra flesta nyanlända elever som påbörjar sin skolgång i högstadiet behöver studiehandledning på modersmålet under längre tid och i sådan omfattning att det tidigare har motsvarat särskilt stöd. För att minska skolornas administrativa börda ändras nu bestämmelsen så att studiehandledning för nyanlända, som påbörjar skolan först i högstadiet, inte längre räknas som särskilt stöd dvs utredning om elevs behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram behöver inte utarbetas för dessa elever. Studiehandledning för dessa nyanlända inom högstadiet räknas nu i stället som mer ordinära åtgärder och ses som en del av introduktionen till den svenska skolan.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman