Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Lämna information vid skolbyte

23 februari, 2024

Fråga

Hej,

jag har en fråga om vad som gäller vid skolbyte från friskola till kommunal grundskola. Vad får rektorn på friskolan lämna över till den nya skolan? Vår son ska byta skola och vi har samtyckt till att den nya skolan kan ta kontakt med mentor och även kurator och att bedömningar/betyg överlämnas skriftligt. Rektorn på friskolan propsar på ett fysiskt möte, syftet är att han vill prata om vår sons frånvaro ht 2023 och om den sociala kartläggning de har gjort. Om jag förstår det rätt så är en social kartläggning en skriftlig dokumentation vilket vi inte har gett samtycke till att överlämna. Då tänker rektorn att han ska lämna den muntligt vid ett möte, är det ok? Ingen förstår varför det ska vara ett fysiskt möte. Tacksam för svar! 

Med vänlig hälsning 

Sara

Svar:

Hej Sara,

Tidigare har det funnits tydliga sekretess- och tystnadspliktshinder när det gäller information mellan en friskola och en kommunal skola när en elev byter skola. Men reglerna ändrades  1 juli 2019 genom en ny bestämmelse i skollagen 3 kapitel 12 j paragraf. Bestämmelsen innebär att när en elev byter skolform eller byter till annan skolenhet inom samma skolform, t.ex. från en fristående skola till en kommunal som i er sons fall, så ska den skola som eleven lämnar till den nya skolan överlämna sådana uppgifter som behövs för att underlätta elevens skolgång. Denna bestämmelse bryter igenom tystnadsplikten mellan alla slags skolor, även mellan t.ex. två kommunala eller två fristående. Det innebär att inget samtycke från vårdnadshavare behövs. Uppgifter kan lämnas muntligt men även skriftligt i form av olika dokument. Däremot är det rimligt att en rektor som i ert fall har ett samtal med er och då berättar att man avser att överlämna en social kartläggning. Men rektor är inte skyldig att ha ett sådant samtal.

Tanken med denna bestämmelse är att ingen elev ska hamna mellan stolarna utan en ny skola eller skolform ska snabbt kunna få alla uppgifter som den nya skolans personal kan behöva för att få en tidig bild av vad som kan behöva göras för eleven i form av stöd. 

Man säger i regeringens proposition 2017/18:183 om detta att uppgifterna i första hand  bör gälla stödinsatser, elevens kunskapsutveckling och studieresultat och att det behövs en bedömning från den avlämnande skolans sida av vad som bör lämnas. Dessutom sägs tydligt att denna bestämmelse är sekretessbrytande. 

Skulle en mottagande skola inte få viktiga uppgifter från en tidigare skola kan de själva ta den kontakten när eleven väl har börjat och skolsvårigheter uppenbarar sig. Men bestämmelsen ska självklart användas endast för de elever som uppfattas ha svårigheter att klara skolan. 

Vill man läsa mer om denna bestämmelse finns bakgrund och tillämpning konkret beskrivet på sidorna 53-71 i den proposition nämnd ovan som heter ”En gymnasieutbildning för alla”.

Hälsningar
Staffan