Till Frågor & svar

Sekretess

Lämna ut adressuppgift om förrymd elev

4 oktober, 2022

Fråga:

Har jag som skolkurator någon rätt eller skyldighet att lämna ut adressuppgifter om var en förrymd elev 17,5 år befinner sig mot elevens och dennes ”beskyddares” vilja? Eleven har i förtroliga samtal uppgett att hon far illa hemma och en orosanmälan är gjord men först efter det att vårdnadshavaren nekats kontaktuppgifter om var eleven befunnit sig.

RW

Svar:

Hej RW,

en intressant fråga som belyser att uppgifter som normalt är offentliga vid en skolmyndighet ibland ändå kan sekretessbeläggas. I min skolsekretessbok ger jag två exempel på en sådan fråga, när massmedier ville ta del av klasslistor, för att kontakta klassens elever via telefon.

Du skriver inte vem eller vilka som begär ut uppgifterna. Även om det skulle vara en vårdnadshavare, som ju i det normala fallet har störst rätt till information om sitt barn, så kan adressuppgifter och andra liknande uppgifter, t.ex. om en elevs hälsotillstånd, sekretessbeläggas om det finns en risk för betydande men för eleven. Det finns  ett JO-uttalande som tydligt belyser detta gällande en flicka, 17,5 år gammal, som åt stora mängder koffeintabletter men skötte sin skolgång. Hon ville inte att hemmet skulle kontaktas, vilket JO accepterade med tanke på flickans ålder och mognad samt att skolans personal hade henne under uppsikt, i och med att hon skötte sin skolgång.

Bestämmelsen om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen 12 kap. 3 §. Där framgår att sekretess som huvudregel gäller för ett barn gentemot dennes vårdnadshavare och naturligtvis även gentemot alla andra. I samma paragraf sägs dock att vårdnadshavarna enligt föräldrabalken har rätt till information för att kunna bestämma i viktiga frågor för barnet. Skulle det däremot kunna antas att barnet  skulle  drabbas av betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavarna ska den som sagt inte lämnas ut.

Min slutsats är att elevens adressuppgifter varken ska lämnas ut till ”vårdnadshavare eller vänner”. Sekretess och tystnadsplikt gäller för er. I och med att ni har gjort en anmälan till socialnämnden förutsätter jag att de gör en egen  bedömning av om hemmet eller andra kan informeras. Ni är förstås skyldiga att vid en orosutredning lämna adressen till socialnämnden. Ha gärna fortsatt kontakt med socialtjänstens personal. Möjligen kan ni via dessa få veta hur ni framgent ska hantera information om eleven. I första hand ska dock ett samtycke om utlämnande till andra än socialnämnden ges av eleven själv, snart myndig. 

Hälsningar från Staffan