Till Frågor & svar

Lämna ut journaluppgifter till SÄPO och polis

3 september, 2014

Fråga:

När har skolsköterska på gymnasiesärskola skyldighet att lämna ut journal till Säpo? Vad gäller för skolsköterska generellt när det gäller att lämna ut journaluppgifter till polis?
Karin


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-22)

Hej Karin,

Säkerhetspolisen lyder i princip sekretessmässigt under samma lagstiftning som polisen i övrigt. Det innebär att man från hälso- och sjukvårdens personal är skyldig att lämna uppgifter till Säpo om brott för vilka är stadgat straff på lägst ett år eller försök till brott med lägsta straffsats 2 år. Detta anges i offentlighets- och sekretesslagen 10:23. Bland dessa brott finns högmålsbrott (t.ex. uppror och väpnat hot mot laglig ordning) och brott mot rikets säkerhet (t.ex. högförräderi, krigsanstiftan och grovt spioneri) i brottsbalkens 18 och 19 kap. Men även uppgifter om andra allvarliga brott som t.ex. mord och dråp, måste lämnas till Säpo, ifall de efterfrågas. För skolan i övrigt gäller att uppgifter om brott ska lämnas till Säpo om fängelse är föreskrivet för brottet och detta kan antas föranleda någon annan påföljd än böter.Detta framgår av OSL 10:24.

Som svar på andra delen av din fråga vill jag säga att du får och ska lämna relevanta och begärda uppgifter ur journalen till polis eller åklagare när du har möjlighet att polisanmäla brottet. Du behöver alltså inte ens ha anmält, någon annan kan ha gjort det. Men det är bara begärda uppgifter som får lämnas, inte t.ex. alla uppgifter i journalen. Och det är du, utifrån begäran, som ska bedöma vilka uppgifter som ska lämnas. JO har uttalat sig i fråga om utlämnande av uppgifter i en läkares patientjournal till en socialnämnd, se blåmarkerad länk. Samma bedömning ska göras vid ett utlämnande till polis och åklagare. Här kan du läsa beslutet från JO 

Säpo är från 1 januari 2015 en egen myndighet, skild från en ny Polismyndighet för hela landet. Denna ändring påverkar dock inte möjligheten för hälso- och sjukvårdspersonal att lämna uppgifter till Säpo.

Hälsningar från Staffan