Till Frågor & svar

Lämna ut personnummer till växeltelefonist?

30 januari, 2020

Fråga:

Hej. Har en fråga om tystnadsplikt/sekretess. Vi är en friskola och finns i en kommun som nu ordnat det så att det finns ett kontaktcenter dit alla telefonsamtal går och som täcker alla verksamheter i kommunen. Det är ett 25- tal telefonister som svarar i telefon och sedan skickar vidare till rätt verksamhet/myndighet. I det här fallet så har en av våra kuratorer velat få kontakt med socialkontoret för att rådgöra kring en elev som hon eventuellt vill göra en anmälan på. I växeln vill man dock ha personnummer på den eleven för att koppla vidare. Kuratorn tycker att det känns olustigt och undrar om det bryter mot tystnadsplikten att lämna ut personnumret till en växeltelefonist? i det här fallet vill hon dessutom inte uppge personnummer utan bara rådgöra med en socialsekreterare utan att direkt röja personnummer.
MVH Eva


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej Eva,
Personal vid ett kontaktcenter i kommunen har ingen rätt att begära ut personnummer eller andra identifikationsuppgifter om den elev ditt samtal gäller. Eftersom samtalet går till socialtjänstens personal skulle växeltelefonisten kunna bedöma att oro finns för det barn som kontakten gäller. Därmed skulle ett utlämnande av personnummer vara ett möjligt brott mot tystnadsplikten.

Kanske beror kontaktcentralens fråga på att socialtjänstens personal har fördelat  ärenden om barn sig emellan uppdelat på månad eller dag för barnets födsel. Mitt bästa råd är nog att vara påstridig och kort förklara orsaken till samtalet, d.v.s. att det gäller en avidentifierad konsultation gällande oro för ett barn.

Jag kan tillägga att visserligen har en växeltelefonist i en myndighets telefonväxel i OSL 40:4 en mycket sträng sekretess, offentlighets- och sekretesslagens allra strängaste bestämmelse, för uppgifter som har inhämtats vid tjänstgöringen. Men i och med att telefonisten inte har med elevens personnummer att göra ska detta nummer inte lämnas ut till denne.

Hälsningar från Staffan