Till Frågor & svar

Logopeds remissvar till skolan- hur hantera?

4 september, 2018

Fråga:

Jag har en fråga i egenskap av anställd på logopedmottagning som gör många utredningar på remiss från skolhälsovården. Hur fungerar sekretessen inom elevhälsan när förälder ej önskar låta elevhälsa dela resultat av utredning med utbildningsansvariga?

Det händer ibland att vårdnadshavare begär att vi som extern vårdgivare ska skriva i remissvar att skolhälsovård ej får dela infon till tex klasslärare. Utifrån våra regelverk delar vi ju endast svar med skolhälsovården i egenskap av remitterande vårdgivare och har inte rätt att sätta sådana restriktioner för vad de i sin tur gör med informationen.

I och med om att vi då och då får frågan (och även blir ifrågasatta när vi nekar att skriva in förbud för remittent) är det bra att veta om man som vårdnadshavare kan sätta sådan begränsning på skolhälsovården när det avser utredningar som är gjorda specifikt för att rätt anpassning i studiesituationer ska bli möjlig? Exempelvis om en vårdnadshavare inte vill att klasslärare ska få veta att språkstörning eller dyslexidiagnos konstaterats. Kan de då neka skolhälsovården att dela den informationen med risk för att eleven inte får rätt anpassning?

Tacksam för svar.


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-01-22)

Hej och tack för din fråga.
Jag möter ganska frekvent den problematik du tar upp; att en vårdnadshavare försöker begränsa hur uppgifter som framkommer i en barnutredning får användas.
Ni gör helt rätt som i ert remissvar inte anger restriktioner. Skulle ni ändå göra det bedömer jag att mottagaren inte binds av dessa. Dessutom är det viktigt att vårdnadshavare får klart för sig att uppgifter som skolan behöver för anpassningar eller utredningar om åtgärdsprogram rimligen ska nå fram till behörig personal. Detta kan skolpersonal behöva stöd av er för att en vårdnadshavare ska förstå.

Frågan är vad skolhälsovården, eller elevhälsans medicinska insats som den numera kallas, får göra när för den övriga skolan mycket viktiga uppgifter framkommer om en elev i ett remissvar? Mellan elevhälsans medicinska insats och övrig skola gäller sekretess som bestämd huvudregel, såväl vid en friskola som vid en skolmyndighet. Vid en myndighet, men inte vid friskolan, finns dock en sekretessbrytande bestämmelse som i vissa fall skulle kunna utnyttjas av skolsköterska eller skolläkare när en vårdnadshavare inte ger sitt samtycke. Den finns i offentlighets- och sekretesslagen 25 kap. 13 a § och innebär att en uppgift för röjas för andra vid skolmyndigheten om det krävs för att en elev ska få nödvändigt stöd. Bestämmelsen ska inte överutnyttjas men kan användas när det i t.ex. en logopeds utredning framkommit mycket viktiga omständigheter som är absolut nödvändiga för att en elev ska få det stöd som krävs för att nå kunskapskraven.

I förarbetena till denna paragraf, som infördes i lagen 2011, sägs bl.a. att den kan användas när: ”….en elev har drabbats av en skada eller sjukdom som påverkar inlärningsförmågan. För att eleven ska få nödvändigt stöd kan det vara avgörande att specialpedagogen vet vad det är för sjukdom eller skada och hur den påverkar inlärningsförmågan. Utan den kunskapen kanske inte adekvata åtgärder kan komma till stånd”
( Proposition 2009/10:165: Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet).

Men innan bestämmelsen används måste man tänka på följande saker:

  1. Det handlar om en möjlighet att röja uppgiften, ingen skyldighet
  2. Först ska ett samtycke sökas, ges inget sådant kan det övervägas om uppgiften ska röjas utan samtycke
  3.  Det ska vara en uppgift som verkligen krävs för att eleven ska få stödet och stödet ska vara ett nödvändigt sådant. Vad detta innebär är inte exakt klarlagt och bestämmelsen används mycket sällan, det har jag erfarit. 

Jag kan tillägga att om det visar sig vid en utredning om ett barn att en vårdnadshavare inte samtycker till att resultaten kommer till behörig personals kännedom, kan en anmälan till socialnämnden vara nödvändig. Den skyldigheten måste alltid beaktas när det finns en motsättning mellan ett barns behov och en vårdnadshavares inställning, som inte tillgodoser dessa behov.

Hälsningar från Staffan