Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Måste elever klara PRAO för att få börja på nationellt program i den anpassade gymnasieskolan?

7 juni, 2023

Fråga:

Hej,
jag har hamnat i ett dilemma som jag undrar om du kan hjälpa mig med. Sitter nu och läser igenom pedagogiska utredningar inför beslut om den anpassade gymnasieskolan. Har precis läst en utredning gällande en elev som går i åk 8 och läser ämnen och har betyg E-C. Eleven ville inte gå ut på PRAO nu i åk 8 och hen har också mycket stöd i skolan för att påbörja, genomföra och avsluta arbetsuppgifter. I den pedagogiska bedömningen står det att eleven inte klarar ett nationellt program utan ska gå ett individuellt program och läsa ämnesområden.

Jag har pratat med pedagogerna som undervisar eleven. Då fick jag information om att den närliggande kommunen dit eleverna som kommer att läsa nationellt program på den anpassade gymnasieskolan är hänvisade till, har som policy att eleverna ska klara APL:n för att gå där. Jag anser att den bedömningen inte är rimlig och att det är hemkommunen som ska göra bedömningen om eleven klarar ett nationellt program eller inte.

Jag har också fått information om att det är vårdnadshavarens önskan att eleven ska gå ett individuellt program. Kan en elev söka ett individuellt program på den anpassade gymnasieskolan om bedömningen är gjord att hen klarar ett nationellt program? Jag har även jobbat parallellt många år på ”vanligt” gymnasium och jag vet att man inte blir mottagen på introduktionsprogram om man har godkända betyg för att söka in på nationellt program. Jag har försökt leta i lagtexten men har lite svårt att orientera mig rätt gällande detta.

Tacksam för svar!
Eva


Svar:

Hej Eva,

jag förstår att du har hamnat i ett dilemma men mitt svar kommer att bli svävande eftersom det är så många faktorer som jag inte känner till. Jag gör ändå ett försök:

Jag vill börja med att stärka dig i att lita på den stora kompetens och erfarenhet som du besitter. Jag hoppas ändå att du inte ensamt måste fatta beslut i frågan. Det verkar också som att underlaget som du har fått från pedagogerna inte är tillräckligt för att kunna fatta beslutet. Det framkommer att du därför även har lyssnat in dom vilket är toppen. Om jag var du så tror jag att jag skulle kontakta vårdnadshavarna för att få en bättre bild av skälen till att eleven absolut inte kunde tänka sig att gå ut på praktik, samt vad som skulle kunna ha möjliggjort en praktik och hur det kommer sig att de önskar ett individuellt program. Jag skulle nog även kontakta den anpassade gymnasieskolan för att bolla frågan även med dom och förhoppningsvis sedan återkomma till vårdnadshavarna och nuvarande pedagoger för att trygga dom i möjliga flexibla lösningar framöver. 

Jag tänker precis som du dvs skolformen har nu bytt namn för att understryka att vi verkligen ska anpassa skolan utifrån elevernas behov och då även APL. Här handlar det dessutom om vikten av att eleven steg för steg behöver rustas för att i framtiden kunna delta praktiskt i daglig verksamhet, arbetsträning eller arbete dvs vi behöver tänka på vad som är bäst för eleven på både kort och lång sikt. 

I lagtexter som du redan har fördjupat dig i, så fastnar jag för följande som står angivet i 19 kap. skollagen vilket gäller den anpassade gymnasieskolan: 

13§ (om Nationellt program) ”Om det finns särskilda skäl, får rektorn besluta att en elevs utbildning på ett nationellt program till sitt innehåll får avvika från vad som annars gäller för programmet.”

 14§ (om individuella program) ”Utbildning på ett individuellt program ska erbjudas elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program…

(längre ner står det) Programmet får syfta till att stimulera eleven att senare gå över till ett nationellt program.”

15§ Rektorn får besluta att en elev på ett individuellt program ska läsa en kombination av ämnen enligt 3 § och ämnesområden enligt 14 §, om eleven har förutsättningar för det. Ett sådant beslut ska framgå av elevens individuella studieplan.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman

Visste du föresten att Gudrun erbjuder ”Skräddarsydda föreläsningsfilmer” inom en mängd olika teman
Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!