Till Frågor & svar

Måste föräldrar kontaktas om en elev skär sig?

3 april, 2008

Fråga:

Här kommer en fråga vi diskuterar på våra kuratorsträffar:
Om en elev som går i 8:an kommer och berättar att den skär sig själv och samtidigt förbjuder oss kontakta föräldrarna – vad bör vi göra då enligt lag och sekretess?
Tacksam för snabbt svar. Linda


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-18)

Hej Linda,

När en elev är omyndig har en vårdnadshavare enligt föräldrabalken som huvudregel rätt till uppgifter om sitt barn. Visserligen kan insynsrätten ibland i tonåren begränsas med tanke på barnets ålder och mognad och vad saken gäller. Orsaken är att en tonåring i viss mån ska kunna ta ett eget ansvar med stöd av t.ex. en kurator i skolan. Men när problemet är stort som i detta fall finns all anledning att kontakta hemmet. Samtidigt ska som regel anmälan enligt SoL 14:1 göras till socialtjänsten, eftersom det sannolikt finns en misstanke om att eleven i detta fall far illa.

Och kuratorn kan kontakta annan personal på skolan. Den enda personalgrupp mot vilken kuratorn har tystnadsplikt är skolhälsovården, som är en egen och självständig verksamhetsgren där. Men med stöd av generalklausulen i OSL 10:27 kan även skolsköterskan vid en skolmyndighet kontaktas ”när intresset av att uppgiften röjs har företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda”. Denna bestämmelse ska användas med försiktighet av en skolkurator och skolpsykolog (och den finns inte för skolhälsovården) men kuratorn kan använda den i detta fall, bedömer jag, eftersom informationsintresset är ”uppenbart” även i förhållande till en skolsköterska.

Att en flicka skär sig är allvarligt. Sekretessen hindrar alltså sammanfattningsvis inte att nödvändiga kontakter tas inom skolan eller med vårdnadshavare i dessa fall. Och en skyldighet finns dessutom, bedömer jag, att anmäla till socialnämnden.