Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Måste utredningen skrivas om innan åtgärdsprogram kan avslutas?

22 januari, 2024

Fråga:

Hej!
Jag fick till mig för en tid sedan att man måste skriva om/uppdatera Utredning av elevs behov av särskilt stöd när man avslutar ett åtgärdsprogram.

Är det så och i så fall hur kan man göra detta smidigt?

Gunilla


Svar:

Hej Gunilla,
och tack för din fråga.
Det här är lite klurigt och ni är inte ensamma om att höra av er till mig kring denna fråga.
I Skolverkets allmänna råd och rekommendationer från 2014 stod ingenting om att vi behöver göra en ny utredning eller revidera den tidigare utredningen av elevens behov av särskilt stöd. Sedan dess har ingenting heller ändrats i skollagen eller skolförordningen specifikt kring denna fråga. 

Av någon oförklarlig anledning står det däremot fel i Skolverkets ”Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” från 2022. Låt mig först påminna om att Skolverkets allmänna råd är rekommendationer om hur lärare, övrig skolpersonal, rektorer och huvudmän kan eller bör arbeta för att uppfylla kraven i bestämmelserna. Råden bör följas om verksamheten inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna ändå uppfylls. Kommentarerna till de allmänna råden ska göra det lättare att förstå och tillämpa de allmänna råden. Kommentarerna ska ses som ett stöd vid tillämpningen av råden dvs dessa kan vi mer frivilligt följa. På sidan 35 kan vi i kommentarstexten läsa följande ”Ett beslut om att avsluta ett åtgärdsprogram, eller om att minska omfattningen eller utformningen av åtgärderna, utgör också ett beslut om åtgärdsprogram. Samma krav bland annat på utredning gäller som när ett åtgärdsprogram ska upprättas. Detta betyder att en förutsättning för att avsluta ett åtgärdsprogram är att utredningen visar att eleven inte längre är i behov av särskilt stöd.” Dessa två meningar (där jag har gjort texten fet och kursiverad) är felaktiga vad gäller utredningskravet.

Jag och flera med mig har påtalat detta fel för Skolverket. Jag har även informerat Skolverket om att detta kan medföra en helt onödig arbetsbelastning. Jag har fått skriftligt svar att det jag har påtalat är korrekt dvs vi behöver INTE göra en ny utredning av elevens behov av särskilt stöd. Skolverket bekräftade också skriftligt mitt förslag att vi kan utgå från våra utvärderingar av åtgärdsprogram samt annan information när vi gör en professionell bedömning av att eleven inte längre är i behov av särskilt stöd.

Några viktiga frågor som jag, personligen, rekommenderar er att alltid beakta innan åtgärdsprogram formellt avslutas är

  1. Om det särskilda stödet i åtgärdsprogram avslutas, vad blir då följden för eleven? Finns det då en uppenbar risk att eleven då kommer bli i behov av särskilt stöd igen?
  2. Om det särskilda stödet i åtgärdsprogram avslutas, vad blir då följden för vårdnadshavarna? Finns det en uppenbar risk att vårdnadshavarna känner sig otrygga i att deras barn kommer att få det stöd som barnet är i behov av och har rätt till?

Om svaret blir ja på en av dessa två punkter så kanske åtgärdsprogram inte bör avslutas i detta skede. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman

Visste du föresten att Gudrun erbjuder förinspelade föreläsningar inom en mängd olika teman, nu ligger åtta olika föreläsningar uppe

Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!