Till Frågor & svar

Måste vårdnadshavare säga ja till ITPA-test?

17 september, 2017

Fråga:

Hej!
Jag undrar om man MÅSTE ha vårdnadshavares medgivande innan man gör en ITPA (vi har som rutin att alltid tillfråga vårdnadshavare, vilket vi kommer att fortsätta med oavsett så klart men det vore bra att veta om det finns bestämmelser kring detta)?

Vänlig hälsning Sara


Svar:

Hej Sara,
och tack för din fråga.

Det är jättebra att er rutin är att alltid tillfråga vårdnadshavarna. Jag är övertygad om att ni har denna rutin för att ni vet att vi stödjer eleverna på bästa sätt när vi har en god och förtroendefull samverkan mellan skola-vårdnadshavare- elev. Ett antal föräldrar till barn/ungdomar i behov av stödinsatser vittnar om att de har upplevt att de inte har blivit ”hörda” under en kortare eller längre tid under sitt barns skolgång. Detta är något som alla skolor vill undvika och de flesta skolor gör verkligen sitt yttersta för att skapa en långsiktigt förtroendefull relation och för att ge eleverna bästa tänkbara stöd.

Du frågar om skolan MÅSTE ha vårdnadshavares medgivande inför en ITPA-test. Nej, det finns inget lagkrav på det om testet genomförs av en speciallärare, specialpedagog eller talpedagog som är anställd inom skolan. ITPA-testet kan ibland utgöra en del av utredningen av elevs behov av särskilt stöd. Eftersom även psykolog kan utbilda sig för att genomföra ITPA-tester så är det viktigt att markera att andra bestämmelser gäller när de genomför testet. Detta gäller även när logoped utför ITPA-testet som en del i en medicinsk utredning.

I Skolverkets allmänna råd för ”Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” kan
vi på sidan 30 läsa följande.

”I de fall som elevens vårdnadshavare motsätter sig en utredning om huruvida eleven är i behov av särskilt stöd kan rektorn inte passivt acceptera detta, om en sådan utredning är väsentlig för elevens bästa. Skolan behöver i dessa fall fortsätta sina ansträngningar att förklara varför det är viktigt att göra en utredning, och försöka skapa tillit till skolans professionella bedömning av att elevens eventuella behov av särskilt stöd behöver utredas. Om elevens vårdnadshavare, trots skolans ansträngningar, fortsätter att motsätta sig en utredning kan skolan som huvudregel ändå göra en sådan utredning av skolsituationen om det bedöms som nödvändigt. Däremot måste elevens vårdnadshavare alltid ge sitt medgivande när det handlar om att göra en psykologisk eller medicinsk utredning. Även i samband med en social utredning är det i de flesta fall nödvändigt att föra en dialog med elevens vårdnadshavare och inhämta deras medgivande. 

Jag skulle vilja lyfta ännu en aspekt. Om vårdnadshavare inte skulle ge sitt medgivande till att speciallärare, specialpedagog eller talpedagog som är anställd inom skolan ska göra en ITPA-test, så är det viktigt att skolan ställer sig några frågor. ITPA-resultatet kommer sannolikt att ge ökad kunskap till lärarna vilket kan gynna elevens utveckling på flera sätt, men finns det andra ”dolda” förväntningar på testet? Finns det t.ex. en tanke att fler utredningar egentligen behöver göras? Är ITPA-testet så avgörande i nuläget att det är värt att riskera vårdnadshavarnas förtroende? Kan vi i stället fortsätta dialogen om ITPA-testet och varför skolan ser att testet är viktigt? Kan vi erbjuda att vårdnadshavare även kan vara med i rummet när ITPA-testet genomförs?

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman