Till Frågor & svar

Medgivande att sekretesskyddade uppgifter får lämnas ut

5 mars, 2009

Fråga:

Inom vården i vår kommun finns en blankett där den enskilde
medger att sekretesskyddade uppgifter får lämnas ut till andra
avdelningar. Är det för det första ”möjligt” och för det andra något
som är tillämpbart inom skolan?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-19)

Det är alltid möjligt för den enskilde patienten att genom ett samtycke godkänna att annars sekretesskyddade uppgifter röjs för andra personer eller myndigheter, som annars inte skulle ha rätt att få ta del av uppgifterna.

I OSL 12:2 anges just detta; att sekretessen helt eller delvis kan efterges. Om patienten är ung kan det vara vårdnadshavaren som i patientens ställe ger samtycket. Samma bestämmelse är naturligtvis tillämplig även i skolan. Och det är mycket vanligt att skolhälsovårdens personal efterfrågar ett samtycke, när de förstår att ett samtycke kan vara av värde, för patienten men även för annan personal i skolan.

Det är däremot inte lämpligt att formulera eftergivande av sekretess när ingen sekretess gäller mellan olika befattningshavare. En kurator eller rektor vid en kommunal skola behöver inget samtycke för att informera andra vid skolan, inte ens information till en skolsköterska i uppenbart viktiga sammanhang. Vid en friskola behövs dock ett samtycke i denna situation.

Hälsningar

Staffan