Till Frågor & svar

Medicinsk elevhälsa

Medgivande från vårdnadshavare för att ge HPV vaccination till gymnasieelev?

9 oktober, 2023

Fråga:

Hej Nils!

Krävs medgivande från vårdnadshavare för att ge HPV vaccination till gymnasieelev?

MVH S

Svar:

Hej S,

Du möter ju elever i ett ”gränsland” mellan barn och vuxenvardandet och det skapar ju andra dilemman än det din kollega i t ex F-klassen möter.

I detta ”gränsland” så har vi att beakta Föräldrabalken (1949:381 – (1983:47), 6 kap 11 §) å ena sidan, Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, 25 kap. 1§), Barnkonventionen samt Patientlagen (2014:821, 4 kap. 3 §) å andra sidan.

Och med dessa ramar så kan du argumentera utifrån Föräldrabalkens beskrivning av vårdnadshavare ansvarar att ”…i takt med barnets stigande ålder o utveckling ta allt större hänsyntill barnets synpunkter o önskemål”. Och där kan du möta upp med Patientlagens perspektiv om att ”…barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad” liksom Barnkonventionen och dess skrivning att ”…säkerställa att alla barn tillhandahålls nödvändig hälso- och sjukvård”.

Utifrån dessa perspektiv kan du ju erbjuda och genomföra vaccination av enskild elev utan vårdnadshavares medgivande under förutsättning att du gjort en mognadsbedömning (se t ex www.kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/barn-och-unga/mognadsbedomning-for-barns-delaktighet/). Och med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen kan du dokumentera insatsen utan att involvera vårdnadshavare om du bedömer att eleven ”…lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren”.

JO har tolkat en insats från en region med vaccination mot covid-19 för ungdomar 15–17 år utan att kräva vårdnadshavares samtycke utifrån ”vilken mognad som krävs i det enskilda fallet beror på vårdåtgärdens art och angelägenhetsgrad…vaccination mot covid-19 av ungdomar i åldersspannet 15–17 år…har chefsJO inga synpunkter på regionens val att inte kräva vårdnadshavares samtycke som utgångspunkt för att i stället tillämpa individuella mognadsbedömningar i de enskilda fallen” (se: www.jo.se/app/uploads/resolve_pdfs/1389691_5984-2021.pdf).

Men, och detta skapar ytterligare en dimension – ett etiskt förhållningssätt. Inom elevhälsans medicinska insats (EMI) både i grundskolan och på gymnasiet har vi ett viktigt uppdrag att skapa goda relationer med vårdnadshavare. Då har vi att balansera mellan en grundlag, ett flertal ramlagar och beslutet att vaccinera eller inte utan vårdnadshavares medgivande. Detta får i slutändan bli ett avgörande som din verksamhetschef för EMI får ta ställning till.

Hälsningar Nils