Till Frågor & svar

Mentorns roll i elevhälsan- vad gäller för sekretess/tystnadsplikt?

3 mars, 2017

Fråga:

Jag funderar lite på mentorns roll i elevhälsan. Vad gäller för sekretess/tystnadsplikt?

Vi är två mentorer i EHT, varav jag enbart arbetar som mentor. Den andra mentorn undervisar även vissa lektioner. Av viss anledning har nu specialpedagogen hänvisat till sekretessregler så vi som mentorer ska inte längre vara med på elevhälsans möten.

Nu till min fråga. Vilka regler gäller egentligen för sekretess/tystnadsplikt på en friskola/ett friskolegymnasium?

Skolsköterskan har ju alltid en egen tyngre sekretess men hur är det med specialpedagog och kurator gentemot mentor? Och vad har jag som mentor för skyldighet att lämna och inte lämna information till de ovan nämnda. En dispyt har uppkommit så därför är det viktigt att få ett svar. Det försvårar ju mitt arbete gentemot vårdnadshavare och övriga lärare att jag som mentor inte är informerad om vad som händer i situationen gällande utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare.

Tidigare har det inte varit ett problem att medverka i EHT utan det har bara underlättat, eftersom infon enbart behöver avhandlas en gång när alla finns med. Kuratorn har självklart inte nämnt något om sina samtal med elever utan bara meddelat att hon har kontakt. Skolsköterskan likaså. Därför förstår jag inte vilka uppgifter som kan omfattas av sekretess utifrån specialpedagogens roll. Info som hämtas in för åtgärdsprogram och kartläggningar får vi oftast reda på ändå. Och när det gäller tidigare specialpedagog så fick vi tillgång till information om specialanpassningar så att vi kunde se till att dessa följdes av lärarkåren. Specialpedagogen hävdar även att vi som mentorer måste ha godkännande från elev och vårdnadshavare för att läsa den pedagogiska utredningen.

Ja det var mina funderingar i ärendet.

Tacksam för skyndsamt svar.

Mentor, friskola


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-11-06)

Hej du mentor vid en friskola,

Någon sekretessgräns mellan en mentor och elevhälsans funktionärer finns inte, frånsett skolsköterska/skolläkare. Det innebär att utbytet av information ska vila på etiska överväganden. Varje gång information lämnas ska detta bedömas utifrån mottagarens behov av uppgifter. Det är alltid den som har information som avgör vad andra ska få veta. Undantaget från den regeln är att en förman/chef kan beordra en underställd att lämna begärd information, till sig själv eller till någon annan.

Något hinder för andra än de i lagtexten uppräknade personalgrupperna att medverka i elevhälsoteamet finns inte. Det är vanligt att studie- och yrkesvägledare finns med. Varför skulle inte mentorernas deltagande vara möjligt, ifall deras arbetsuppgifter består av att vara tätt informerad om elevers situation för att därefter kunna ta nödvändiga kontakter för att bedöma att anpassningar och annat genomförs? Det ställer krav på ett tätt och nära samarbete och ömsesidig förståelse befattningshavare emellan. När ni som mentorer finns med vid EHT och får information är det viktigt att ni tydliggör för andra i EHT vad ni sedan gör; era arbetsuppgifter, vilka kontakter ni tar och vad dessa sedan resulterar i. Det kan också vara så att ni vid mötena gemensamt diskuterar vem/vilka som ska ta elev- eller hemkontakten. Det är förstås inte bra om sådana kontakter tas med elever/familjer och hos dessa skapar känslan av att skolan hanterar känsliga uppgifter på ett olämpligt sätt. 

Det finns alltså inga sekretessregler som förbjuder ert deltagande vid EHT- regelbundet, med stöd av era arbetsuppgifter, eller vid de tillfällen som bedöms lämpligt av teamet, även här utifrån era arbetsuppgifter. Någonstans i din fråga uppfattar jag att det finns en historik av något som har gått fel och som föranledde specialpedagogen att ta ställning på det sätt hen har gjort. Var alltså tydliga i hur elevhälsans arbete ska organiseras vid friskolan.

Jag vet inte hur befattningsbeskrivningen hos er ser ut för en mentor. Finns den inte eller är otydlig så tydliggör mentorernas insatser internt och externt gentemot t.ex. hemmet, så att en mentors betydelse klargörs utifrån skolans vidgade syn på vad elevhälsa kan innebära. Vid friskolor saknas oftast psykologer och emellanåt kuratorer i det vardagliga elevhälsoarbetet, eftersom deras tjänster köps in i begränsad omfattning, när de väl behövs. Varför då inte låta mentorer, med noga specificerade arbetsuppgifter vara del av den samlade elevhälsoinsats som utförs vid skolan?

Avslutningsvis: Något medgivande av föräldrar/elev för att en mentor ska få ta del av en elevs pedagogiska utredning behövs inte. Bedömningen ska göras utifrån mentorns behov i det enskilda elevfallet. Men, som sagt, det är den som har informationen som avgör vilka andra som kan behöva ta del av innehållet. En slags etisk ”inre sekretess” kan man kalla det.

Hälsningar

Staffan