Till Frågor & svar

Modersmålsundervisning – anpassad studiegång

17 januari, 2018

Fråga:

Hej!
Min fråga handlar om modersmålsundervisning. Om elever som har rätt till modersmålsundervisning får detta under ett annat ämnes undervisningstid ska det då skrivas en anpassad studiegång?


Svar:

Hej Lotta,
och tack för din fråga.
I Skolförordningen (2011:185) kapitel 5 § 8 framkommer att modersmålsundervisning får anordnas 1. som språkval i grundskolan och specialskolan, 2. som elevens val, 3. inom ramen för skolans val eller 4. utanför den garanterade undervisningstiden. Ibland fungerar det inte att genomföra detta trots att rektor verkligen har försökt. Det handlar oftast om att modersmålsläraren har undervisning på många olika skolor och orter. 

I de fall där modersmålsundervisningen sker under ett annat ämnes undervisningstid exempelvis matematik så bör skolan i första hand försöka kompensera den förlorade ämnestiden inom matematik vid andra tillfällen under veckan. Om detta inte heller skulle vara möjligt handlar det om anpassad studiegång, precis som du skriver, d.v.s. att avvikelser görs från den timplan eller de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen. 

Anpassad studiegång räknas som en form av särskilt stöd. Därför ska en utredning av elevens behov av särskilt stöd först genomföras. Om eleven inte uppvisar några svårigheter eller stödbehov – eleven kanske t.o.m. har goda kunskapsresultat – kan det räcka att i utredningen beakta konsekvenserna av det minskade antalet lektioner i exempelvis matematik. Den anpassade studiegången dokumenteras och utvärderas sedan regelbundet inom ramen för ett åtgärdsprogram. Detta är viktigt för att minimera risken att eleven går ut årskurs nio utan fullständiga betyg när hen har fått färre lektioner i ett visst ämne.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman