Till Frågor & svar

Möjliga kandidater kan göra något destruktivt. Hur ska man förhålla sig till tystnadsplikten

21 november, 2007

Fråga:

Hej!
Jag har skrivit till dej förut efter föreläsningen här i Y som har väckt många frågor och diskussioner. Nu har jag en konkret fråga till dej! Vi har ett par elever som går hos mej och min kollega som är mycket psykiskt sjuka och som vi bedömer som ”möjliga” kandidater att göra något destruktivt t.ex. som händelsen i Finland! Vi har meddelat rektor som naturligtvis vill veta vilka det är ! En elev är mer intressant. Han är myndig och vi har frågat om vi får ta upp hans fall i elevhälsoteamet men han har sagt nej!

Kan du säga hur vi ska göra?

MVH
A-S
Skolsköterska
X- gymnasiet


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-17)

Hej A-S,
Ingen lätt fråga. Du har ju i grunden tystnadsplikt mot all annan skolpersonal. Uppfattar du att detta handlar om ett allvarligt brott ”å färde” (BrB 23:6), d.v.s. ett planerat och redan påbörjat brott, kan tystnadsplikten brytas genom en polisanmälan. I en nödsituation kan också tystnadsplikten genombrytas med stöd i SekrL 24:4 ”vid allvarlig fara för liv eller hälsa”. Denna bestämmelse skulle även kunna användas i förhållande till t.ex. en rektor.

Det är alltid svårt att i dessa fall kunna göra en klok bedömning som sköterska eller läkare. En regel skulle väl kunna vara att man tar polis- eller rektorskontakt i ett skede när man ser tecken på att ett brott av detta slag förbereds, t.ex. med ledning i vad patienten berättar om sina planer eller om de vapen han har eller vad han sagt sig skriva på nätet. Att man allmänt sett har känslan av att en person genom sitt psykiska tillstånd kan tänkas begå ett sådant brott är inte tillräckligt. Det skulle ju annars kunna innebära att en psykiatrisk klinik i många fall skulle tvingas polisanmäla sina patienter.

Mitt råd är att i dessa sammanhang prata med patienten extra noga för att bättre kunna klargöra dennes sinnestillstånd och planer. Skulle det efter dessa samtal finnas sådant som tyder på ett planerat brott måste en polisanmälan göras med stöd av SekrL 23:6 och samtidigt ska skolledningen kontaktas för att överväga barns/elevers skyddsbehov.

Inget klart svar alltså, men försiktighet anbefalles i många tveksamma fall p.g.a. patientsäkerheten.

Hälsningar Staffan Olsson