Till Frågor & svar

Myndig elev-kan man bryta sekretess gentemot föräldrarna?

11 juli, 2007

Fråga:

Jag arbetar som skolkurator och jag har följande fråga:
Jag har en elev som är över 18 år, som på fredagen uppger att hon tror att hon kommer dö under helgen, hon är rädd att hon kommer ta livet av sig. Jag bedömer situationen som allvarlig, samt seriöst menad. I detta läge vill jag ta kontakt med elevens föräldrar, men hon förbjuder mig att göra det. Jag har ju sekretess gentemot föräldrar när eleven är myndig. Samtidigt ställs jag i ett svårt dilemma när eleven bor hemma, mår psykiskt dåligt och det finns en uttalad suicidrisk. Kan man bryta sekretess gentemot föräldrar i ett sådant läge, finns det överhuvudtaget något läge som bryter sekretess gentemot föräldrar?
I detta läge körde vi henne till PIVA, men hon blev inte inlagd. Om hon blivit tvångsinlagd – hade sjukvården då kontaktat hennes föräldrar, trots att hon inte vill det
Tacksam för svar.


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-17)

Hej ”Tacksam för svar”

Som du helt riktigt nämner gäller sekretess mot de föräldrar som inte längre är vårdnadshavare när den unge väl är myndig. Men det finns en sekretess-genombrytande bestämmelse som kan utnyttjas i detta livshotande fall.

I en nödsituation får enligt BrB 24:4 uppgifter lämnas ut vid överhängande fara för någons liv eller för allvarlig skada för hans hälsa. Nöd bryter lag, brukar man säga. Uppfattas självmordsrisken alltså i detta fall som allvarligt menad och akut och om kontakten med hemmet kan bedömas vara viktig, får föräldrarna kontaktas. Detta gäller även om uppgiften funnes hos t.ex. en skolsköterska.

Jag vill också nämna att kuratorn i denna situation även skulle kunna ta kontakt med akutsjukvården eller med socialtjänsten. För en skolkurator finns en generalklausul i OSL 10:27, som visserligen ska användas med viss försiktighet men som detta fall tveklöst får utnyttjas. Bestämmelsen innebär att kontakt kan tas mellan myndigheter ”om det är uppenbart att intresset av att uppgiften röjs har företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda”. Bestämmelsen gäller inte för hälso- och sjukvården, för fristående verksamhet eller för socialtjänsten och förstås inte gentemot hemmet.

Jag vill också påpeka att skolkuratorn och annan skolpersonal får anmäla denna svåra oro för en myndig elev till socialnämnden med stöd av sin anmälningsplikt. Visserligen upphör den tvingande anmälningsplikten på 18-årsdagen men generalklausulen ger lagstöd för en möjlighet att anmäla. Socialtjänsten i sin tur har möjlighet att ingripa med utredningar och eventuella tvångsbeslut enligt LVU till dess den unge är 20 år.

Det är mer tveksamt om hemmet utan den myndiges eget samtycke kan kontaktas om flickan blir inlagd på sjukhus. Bestämmelsen om nöd är knappast användbar när flickan väl får vård. Men skulle hon tacka nej till vård och suicidrisken bedöms som mycket akut även av sjukvården, hade hemmet kunnat kontaktas av dessa på samma grund som ovan med stöd av BrB:s bestämmelse om nöd.

Hälsningar från Staffan

 

 

14 september 2023

Medicinsk elevhälsa Nils Lundin