Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Myndig elev önskar att förälder får tillgång till allt som rör skolgången

28 februari, 2024

Fråga

Hej Staffan,

Min fråga handlar om en elev som blir myndig på gymnasiet men som önskar att hennes mamma ska kunna få tillgång till ”allt” som rör hennes skolgång precis så som det var innan hon blev myndig.

Är det möjligt att skriva ett ”all inclusive”-intyg där elevens mamma får full tillgång till allt som rör dotterns skolgång, alltså ett i-blindo-intyg som rör allt som kan dyka upp? 

Om så inte är fallet, behöver dottern inför varje enskild fråga lämna in en fullmakt?

Jag har talat med eleven och hon vill att hennes mamma skall ha full tillgång till allt fram till studenten juni-2025.

Rektor på friskolegymnasium

Svar:

Hej rektor och tack för din fråga, jag ser tre möjligheter till lösning.

1) Det är fullt möjligt att skriva ett avtal, som innebär ett samtycke från en myndig elev att till mamman eller egentligen vem som helst, lämna all information om eleven, oavsett om informationen är sekretessbelagd eller inte. Avtalet bör i så fall skrivas när eleven fyller 18, eftersom denne kan ha kommit på andra tankar till dess.

Man kan gärna i avtalet nämna  att i tveksamma fall kommer eleven att muntligen tillfrågas om huruvida uppgifter av extra känsligt slag verkligen ska lämnas ut.

Väljer ni en lösning med ett skriftligt avtal, av vilket det framgår att modern ska ges tillgång till samtliga dokument som gäller den myndiga eleven, så måste ni vara tydliga med att, innan avtalet undertecknas, informera eleven om vilka slags handlingar detta skulle kunna vara- t.ex. utredningar och beslut av olika slag, samt polisanmälan och anmälan till socialnämnden (som får göras upp till 20 års ålder i svåra fall där tvång kan aktualiseras) m.m. Ett samtycke ska vara specificerat och informerat. Det ska alltså framgå vilka slags dokument det kan handla om som kan behöva lämnas ut och ni ska ha informerat eleven om detta.

2) En andra lösning för information till mamman är förstås att ni lämnar ut uppgifter av olika slag endast på begäran av mamman, inte på eget initiativ. Skulle begäran avse något som kan ses som särskilt känsligt bör även då den myndiga eleven särskilt tillfrågas .  

Någon fullmakt i varje enskilt fall behövs inte, det räcker med ett muntligt godkännade i de fall som kan vara särskilt känsliga. Dessa samtycken bör antecknas och förvaras tillsammans med det ursprungliga samtyckesavtalet.

3) En tredje lösning kan möjligen vara att ha några ”utvecklingssamtal” varje termin med både mamma och elev närvarande och att nöja er med den information som då ges. Men det är i ert fall den myndiga flickan som har bestämmanderätt i fråga om vilken lösning av dessa tre hon vill välja.

Jag gillar i princip detta att eleven trots att hon blir myndig vill vara öppen gentemot mamman och ge henne tillgång till all information. Men jag ser förstås även risken att detta kan handla om hennes underordning gentemot mamman och jag har även en känsla av att flickan inte riktigt ser behovet av att frigöra sig. Men det är knappast er uppgift att i så fall hjälpa henne med.

Hälsning

Staffan