Till Frågor & svar

Myndig elevs frånvaro- kontakta föräldrarna – följdfråga

4 april, 2012

Fråga:

Jag funderar över frågan vilka skolans möjligheter är att kontakta föräldrarna till myndiga elever avseende t.ex. elevens frånvaro i skolan. I ett svar på denna fråga har du nyligen själv svarat att ”…några vårdnadshavare finns inte när en elev är 18 år. Då finns sekretesshinder att kontakta hemmet för att, utan elevens medgivande, lämna sådan information [om elevens frånvaro].

Även Skolverket skriver i sin juridiska vägledning att ”Skolan kan t.ex. inte på eget initiativ informera föräldrarna till en myndig elev om dennes frånvaro från skolan”.

Jag förstår inte på vilket sätt uppgifter om elevens frånvaro skulle omfattas av sekretess till att börja med? Personligen har jag som utgångspunkt att uppgifter som inte omfattas av sekretess i skolan kan kommuniceras med föräldrar även när eleven är myndig. Om det sedan är lämpligt är en annan fråga.
T


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-01)

Hej T,

Svaret på min fråga gällde inte frånvaro utan olovlig frånvaro. Detta handlar för mig om två helt olika saker. Att ta hemkontakt med föräldrar för att informera om att en myndig son/dotter har skolkat är en menlig uppgift och är inte möjligt utan samtycke. Att däremot ta hemkontakt för att, utan att informera om skolk, lämna ”raka” uppgifter om frånvaro är fullt möjligt för personal vid en skolmyndighet med stöd av yttrandefriheten, som är en del av den offentlighetsprincip som skolpersonalen där omfattas av. Om detta skriver jag en hel del i min skolsekretessbok. Och jag kontaktade även chefs-JO i slutet på 90-talet för att få JO:s uppfattning om möjlighet till hemkontakt när eleven är myndig. Jag efterfrågade JO:s inställning till att  ta hemkontakt på eget initiativ och i fråga om uppgifter som inte omfattas av sekretess.

JO: s svar redovisas i boken, sjunde upplagan 2019, på sidan 126-127. JO säger att … uppfattningen att det skulle vara klandervärt att en myndighetsföreträdare på eget initiativ sprider icke sekretessbelagd information nog i vissa fall skulle kunna vara svårförenlig med yttrandefrihetsregleringen. (JO, dnr C 76/98).

Men för personal vid friskolor finns inte samma möjlighet att kontakta hemmet, eftersom yttrandefriheten där kan inskränkas till förmån för en lojalitetsplikt. Vid friskolan är det rimligt att följa ägarens/styrelsens/ledningens uppfattning om hur man ska agera i denna situation. En vanlig lösning vid friskolor i detta fall är att man informerar om frånvaro vid föräldrars egen förfrågan men inte aktivt, via personalens egna kontakter med hemmet.

Jag kan till mitt svar tillägga att även rena frånvarouppgifter i vissa fall kan vara sekretesskyddade, t.ex. hos en sköterska eller i ett utredningssammanhang vid behov av särskilt stöd, vid avstängning eller vid kränkande behandling.

Hälsningar från Staffan