Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

När och vem – I uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram

7 december, 2021

Fråga:

Hej,

Vi har olika uppfattningar om vad som behöver dokumenteras i åtgärdsprogram kring uppföljning och utvärdering. Vi har förstått att det ska framgå NÄR uppföljning och utvärdering ska ske, samt VEM som är ansvarig för att detta ska ske. Frågan gäller om vi även behöver dokumentera HUR uppföljningarna och utvärderingen kommer att ske. Vad gäller?

Med hopp om förtydligande.
Sara


Svar:

Hej Anna,

och tack för din fråga.Mitt kortfattade svar är att det sedan 2014 inte krävs att ni ska skriva ut HUR ni går tillväga när ni genomför uppföljningar och utvärderingar av åtgärdsprogram.

I Regeringens proposition 2013/14:160 föreslog man denna förändring dvs att det framöver skulle räcka med att skriva NÄR uppföljning och utvärdering ska ske samt VEM som ansvarar för att detta sker. Förslaget innebar att det inte längre skulle krävas av skolan att skriva in HUR uppföljningar och utvärdering skulle genomföras. Förslaget gick igenom och ändring i 3 kap. 9 § skollagen skedde. I Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram kan vi på sidan 39 läsa ”Enligt skollagen ska det också framgå när åtgärderna kommer att följas upp och utvärderas, samt vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen”.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman