Till Frågor & svar

När övergår extra anpassningar till särskilt stöd?

23 november, 2020

Fråga:

Hej!
Min fråga gäller när en extra anpassning ska gå över till särskilt stöd. Vi har elever som går i perioder (8 veckor oftast) till specialpedagog för att träna avkodning. Eleverna gör framsteg men inte så stora att de kommer att nå målen i svenska. Några av eleverna tränar hela tiden hos specialpedagog men växlar arbetssätt/material. Räcker det med att skriva extra anpassning eller blir det särskilt stöd i och med att det är specialpedagog som sköter träningen?

MVH Carina


Svar:

Hej Carina,
och tack för din fråga.

Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten som avgör om det handlar om extra anpassningar eller särskilt stöd. Med den samlade erfarenheten och kompetensen som ni har på skolan tror jag att ni i de flesta fallen, redan i ett tidigt skede, kan göra en preliminär bedömning av elevers olika behov av stödinsatser.

Om ni ser tydliga tecken på att elev A sannolikt kommer att behöva mer varaktigt stöd än några månader och kanske dessutom mer omfattande stöd, ska det anmälas till rektor och en utredning av elevens behov av stöd ska skyndsamt genomföras.

Om ni i stället är osäkra på om några månaders stöd till elev A kanske kan räcka, så kan ni först pröva det specialpedagogiska stödet under den avsatta perioden. Visar det sig sedan att elev A är i fortsatt behov av specialpedagogiska insatser, anmäls det till rektor och en utredning kring särskilt stöd genomförs.

I de fall ni gör en preliminär bedömning att elev B-s behov kan tillgodoses genom några månaders specialpedagogiskt stöd och det visar sig stämma, så är det att räkna som en form av extra anpassning.

Jag har mött ett fåtal skolor som har valt att ge elever omfattande stöd under t.ex. åtta veckor för att sedan vänta exempelvis fyra veckor och sedan påbörja stödet igen för samma elev, vilket upprepas under ett eller flera år. Detta har då gjorts bl.a. för att undvika arbetet med att genomföra en utredning av elevers behov av särskilt stöd och för att undvika åtgärdsprogram. Så kan vi dock inte tänka när det handlar om en elev där vi egentligen vet att det kommer att finnas behov av varaktiga och kanske även omfattande stödinsatser, då handlar det om särskilt stöd.

Läs gärna mer i mina tidigare svar

Särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar

Är lästräningen extra anpassning eller särskilt stöd?

Korta intensivinsatser – Särskilt stöd eller extra anpassningar

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman