Till Frågor & svar

När ska man skicka journalhandlingar i rekommenderad post?

28 oktober, 2014

Fråga:

När ska man skicka journalhandlingar i rekommenderad post? Måste man det överhuvudtaget? Hur bör man skicka journalhandlingar? Frågan gäller både inom sin kommun och till annan kommun.// Karin


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-22)

Hej Karin,

En patientjournal är en starkt skyddsvärd handling. Det bör man tänka på, både när journalen skickas digitalt eller som vanlig postförsändelse. Kryptering av innehåll bör helst ske digitalt på så sätt att endast mottagaren har möjlighet att läsa innehållet. Jag antar att de flesta sjukvårdsmyndigheter har system och rutiner som möjliggör sådan säker överföring.

När man skickar en journal med vanlig post måste man tänka på patientsäkerheten. Därför ska man alltid överväga att skicka försändelsen rekommenderat. Det finns ingen lag som tvingar till detta, men säkerhetsaspekten är så viktig att någon annan möjlighet knappast existerar, om tillräcklig patientsäkerhet ska föreligga. 

JO har  i ett beslut (5983-2011) delvis berört detta efter en anmälan som gällde att en patient skulle vara tvingad att själv besöka en sjukvårdsinrättning för att hämta sin journal, d.v.s. den skulle inte skickas. JO kommenterar detta krav och är kritisk. Dessutom säger JO angående pappersförsändelse av journal att:

”Inom hälso- och sjukvården råder en stark sekretess varför det givetvis är viktigt att patientjournaler inte kommer obehöriga till del. Det är därför lämpligt att handlingarna skickas som en rekommenderad försändelse när dessa ska lämnas ut per post.”

Min kommentar är att det kan vara svårt rent praktiskt att hävda att varje patientjournal måste sändas rekommenderat. Däremot bör detta alltid övervägas, inte minst när en journal med mycket känsligt innehåll skickas, t.ex. inom psykiatrin. Och det är den som ansvarar för journalen som ska avgöra detta. 

JO-uttalandet kan du hämta här

 Jag ställde även frågan till Socialstyrelsens Upplysningstjänst. Frågan har inte prövats av Socialstyrelsen men i sitt svar hänvisar man bl.a. till att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan har prövat frågan vid sin tillsyn. Jag har nu ställt den frågan till IVO och inte heller de har i sin tillsyn haft att ta ställning till pappersförsändelse av patientjournal. 

Hälsningar från Staffan

Socialstyrelsens svar något förkortat lyder:

”Hej Staffan,

Tack för din fråga till Socialstyrelsen.

Huruvida journaler bör skickas rekommenderat eller inte framgår inte i Patientdatalagen utan det är den som ansvarar journalerna som har att upprätta rutiner som säkerställer att obehöriga inte får tillgång till patientuppgifter. 

Vad vi kan se har inte Socialstyrelsen specifikt uttalat sig vad gäller denna frågeställning. Det är möjligt att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i sin tillsyn kan ha diskuterat detta. Även domstolarna kan ha tagit upp detta i sin praxis vad gäller sekretessbrott. Vi rekommenderar även kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Datainspektionen.

Kompletterande bestämmelser om hantering av patientjournaler återfinns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40)…  

Med vänlig hälsning
Upplysningstjänsten
 
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Telefon: 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se ”

14 september 2023

Medicinsk elevhälsa Nils Lundin