Till Frågor & svar

När vårdnadshavare vägrar svara på frågor i utredning av elevs behov av särskilt stöd

15 april, 2019

Fråga:

Hej Gudrun!
Jag undrar om man kan göra en pedagogisk kartläggning inför ett upprättande av åtgärdsprogram utan att elev och vårdnadshavare har medverkat.  Jag vet att det är viktigt att vårdnadshavare bör få säga sitt, men om vårdnadshavaren vägrar att svara på frågorna till ett underlag, blir det svårt. Eleven har fått specialpedagogiskt stöd under en period, men vi ser att det är ett kontinuerligt stöd som behövs, därav måste vi göra en pedagogisk kartläggning.

Mvh specialläraren


Svar:

Hej specialläraren,
precis som du skriver är det betydelsefullt att elev och vårdnadshavare känner sig reellt delaktiga i arbetet. Det är viktigt att lyssna in och ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som eleven och elevens vårdnadshavare har om elevens skolsituation. Detta är också angeläget för att en förtroendefull samverkan ska kunna ske över tid och för att resultatet av insatta stödåtgärder ska bli så effektivt som möjligt. Trots vår strävan att få till stånd detta fungerande samarbete med elevens vårdnadshavare, i samband med utredningen, så händer det tyvärr ibland att det blir svårt. I Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar och särskilt stöd framgår att rektor då har ett särskilt ansvar för att sträva efter att finna lösningar (se sidan 27) för att skolan skyndsamt ska kunna utreda elevens behov av särskilt stöd enligt skollagen (kap 3 §7).

I skolverkets allmänna råd kan vi läsa:
I de fall som elevens vårdnadshavare motsätter sig en utredning om huruvida eleven är i behov av särskilt stöd kan rektorn inte passivt acceptera detta, om en sådan  utredning är väsentlig för elevens bästa. Skolan behöver i dessa fall fortsätta sina ansträngningar att förklara varför det är viktigt att göra en utredning, och försöka skapa tillit till skolans professionella bedömning av att elevens eventuella behov av särskilt stöd behöver utredas (sidan 29). 

Ett sätt att försöka att återskapa tilliten till skolan kan t.ex. vara att någon annan från skolan träder in och lyssnar på vårdnadshavarna för att förstå vad som har lett till den låsta situationen. 

I de allmänna råden framgår också att även om elevens vårdnadshavare, trots skolans ansträngningar, fortsätter att motsätta sig en utredning kan skolan som huvudregel ändå genomföra de pedagogiska delarna i en sådan utredning av skolsituationen om det bedöms som nödvändigt (sidan 29).

Sänder ljusa tankar att ni ska få till det fungerande samarbetet mellan skola och hem, som ni strävar efter.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman