Till Frågor & svar

Skolsocialt arbete

Ny som kurator – tips för att arbeta mer ute i klasser

7 februari, 2023

Fråga:

Hej,

Jag är ny som skolkurator på en F-6 skola. Har tidigare arbetat som vikarie på en högstadieskola och hade då mest enskilda elevsamtal.

Nu ska jag jobba mycket mer ute i klasser och mot personal är det tänkt och jag är lite osäker på hur jag ska lägga upp arbetet och hur jag ta mig an detta. Har ni tips?

/Emma

Svar:

Hej Emma,

Grattis till nya jobbet! 

Det första vi tänker på är kanske att fundera på varför vi arbetar lite olika på olika stadier för att sedan gå vidare till hur och vad. Det tenderar ju att bli mer samtal på högstadiet och gymnasiet än vad det kanske blir på låg- och mellanstadiet. Vad beror detta på? Jo därför att yngre barn kan reflektera kring situationer de varit med om medan förmågan att reflektera kring sina egna tankar utvecklas först senare, under högstadiet. Självklart varierar detta också mellan olika individer. Vi behöver också fundera på vad samtalen i sig har för funktion. 

När samtalen inte tar så stor del av våra arbetsuppgifter får vi andra möjligheter att arbeta med grupper! Detta är självklart lika gynnsamt i alla åldrar och visst önskar vi alla att vi kunde lägga mer tid på det? Men i vilket syfte jobbar vi med grupper? 

Barn och elever utvecklas genom att lära tillsammans och umgås i en gemenskap. Att möta andra i lek, lärande eller i gemensamma upplevelser kan ge nya perspektiv och erfarenheter. Det är genom andra som vi också får syn på oss själva. Vi utvecklar känslor som tillit och trygghet när vi känner oss som en del av en gemenskap. Dessa känslor har stor påverkan på vår hälsa. Och självklart ökar ju allt detta tillsammans möjligheten för våra elever att nå målen, vilket egentligen är vårt grunduppdrag. Alla behöver ett ju ett socialt sammanhang och vi behöver fokusera på detta. Annars finns risker att eleverna skapar sitt eget sammanhang och det skapas grupper i gruppen och riskerar utanförskap.

Hur tar vi oss an detta då? För att ge eleverna förutsättningar till att skapa samhörighet och gemenskap behöver vi kunskap och förståelse om gruppdynamik och grupprocesser. Här kan FIRO modellen var ett stöd för oss och framför allt när vi talar med arbetslag och pedagoger om var gruppen befinner sig i för olika faser. Går man alltför tidigt in och har tex diskussion- och dilemmaövningar i en otrygg grupp kan det ge motsatt effekt. Då kanske man behöver snarare lägga krut på att lära känna varandra och skapa tillit först. Även satellitmodellen kan vara ett stöd när vi ska arbeta med grupper och var vi ska rikta fokus. 

Vi måste skapa förutsättningar för socialt samspel och skapa miljöer och tillfällen så att detta kan ske. På raster, i matsalen, i klassrummet. Vi behöver skapa breda kontaktnät vilket i sig skapar ett tillåtande klimat. Lärarna kan också väva in uppgifter där eleverna får kommunicera och samarbeta i de aktiviteter man gör varje dag till exempel genom arbeta över klassgränser, årskursgränser. Att låta de äldre barnen läsa för de mindre har varit mycket framgångsrikt och många skolor använder sig av fadderverksamhet.

En sak vi vill tipsa om är att inte ha för bråttom utan ta dig tid att lära känna skolkulturen, du har ju ett guldläge nu i början, innan du blir en del av kulturen själv. Vilka normer och värden dominerar? Hur är elevsynen? Hur är synen på lärande? Hur ser arbetssättet ut i arbetslagen? Hur ser behovet ut på skolan? Vilka kartläggningar har genomförts och hur har skolan hittills arbetat utifrån resultatet? Hur ser grupperna ut och vilket behov finns i de specifika grupperna? Fånga upp vilka frågeställningar som finns och ta med dom i diskussioner kring planering. 

Kan du ringa in detta blir det lättare att tillsammans med elevhälsan och arbetslagen ta fram hur ni ska arbeta med det och skapa ett gemensamt mål och en riktning med elevhälsoarbetet. Notera att vi skriver tillsammans. Ibland finns det en förväntan att man som skolkurator ska gå in i grupper och prata kring olika teman såsom normer, konflikter etc. Men hur väl det landar och tas emot beror på hur gruppen fungerar och hur grupprocessen ser ut. Klassläraren har där en viktig roll. 

När ni kommit igång med arbetet, involvera eleverna! Bara för att de är unga har de inte färre bra idéer! Och glöm inte vårdnadshavare.

Lycka till!

/Sofi & Sara