Till Frågor & svar

Observation i klassrum av skolpsykolog- behövs samtycke av vårdnadshavare?

9 oktober, 2017

Fråga:

Hej!
För några år sedan ställdes en fråga till Staffan Olsson beträffande om t.ex kuratorn kan göra en observation i klassrummet utan att elevernas föräldrar har tillfrågats och godkänt det.
Staffans svar var då bl a följande: ”Några krav på att en kurator måste ha alla vårdnadshavares samtycke för att kunna finnas med som observatör i ett klassrum finns inte. Skulle alltså en lärare vilja att en kurator deltar vid lektioner för att observera klassen finns inget som hindrar det. Och att ett barn skulle behöva lämna klassrummet p.g.a. vårdnadshavarens inställning är helt orimligt. En kurator kan också observera ett visst barn på en lärares begäran utan ett vårdnadshavarsamtycke, t.ex. som förberedelse inför ett möte med vårdnadshavare eller en träff i elevhälsoteamet.”

Nu undrar jag om samma svar även skulle gälla observationen av en skolpsykolog, inbegripet observationen av ett visst barn (i klassen, på rasten o d – ingen enskild kontakt) utifrån ovan beskrivna syftet?
Tacksam för svar!
Hälsningar, en skolpsykolog.


Svar:

(Svaret uppdaterades 2019-12-03)

Hej du skolpsykolog.

Nej, en skolpsykolog kan inte, utan vårdnadshavarens samtycke, studera ett visst barn i klassrummet. Skillnaden mellan en psykolog och en kurator är att psykologen tillhör hälso- och sjukvårdens personal, vilket inte en kurator gör, såvida denne inte har legitimation som psykoterapeut, vilket kan förekomma.

Psykologen måste alltså, för att studera ett visst identifierat barn, ha vårdnadshavarens/-havarnas samtycke och även elevens, när denne är tillräckligt gammal och mogen för att själva ha en viss bestämmanderätt tillsammans med sina vårdnadshavare. 

Det en psykolog gör när hen vårdar, behandlar eller undersöker en enskild människa är att utföra ett uppdrag inom hälso- och sjukvården. Det innebär även, har regeringen sagt på 1990-talet, att psykologen är journalföringspliktig, vilket inte kuratorn är.

Visserligen skulle en skolpsykolog, sannolikt utan att bryta mot sin yrkesetik, kunna vara närvarande i ett klassrum för att observera klassen i sin helhet utifrån gruppdynamik m.m. Men svårigheter skulle sedan kunna uppstå om det senare framkommer för elev och vårdnadshavare, när eleven aktualiseras i en psykologutredning, att psykologen tidigare varit inne i klassen och då även som del av klassen ”observerat” den elev undersökningen nu gäller. 

Yrkesetiken är viktig, inte minst för de som är verksamma inom hälso- och sjukvårdens integritetskänsliga område. Därför bör sköterskor, läkare och psykologer i skolan vara noga med att inte riskera att överträda den ibland något otydliga gräns som yrkesetiken sätter upp.

Hälsningar från
Staffan

Här kan du läsa Staffans svar på den tidigare frågan.