Till Frågor & svar

Omfattande extra anpassningar

28 april, 2019

Fråga:

Hej!
Vi har en fråga gällande när/om extra anpassningar skall dokumenteras i åtgärdsprogram utifrån nedanstående citat:

”I vissa fall kan eleven vara i behov av många olika extra anpassningar, som tillsammans blir så pass omfattande att eleven bedöms vara i behov av särskilt stöd” ur Stödinsatser i utbildningen, s. 44.

Vi tolkar det som att i de fall där de extra anpassningarna är omfattande så skall de skrivas in i åtgärdsprogrammet eftersom de utgör ett särskilt stöd. Tänker vi rätt?

Mvh
Anna-Karin och Ewa, specialpedagoger


Svar:

Hej Anna-Karin och Ewa,

och tack för er fråga.
Ja, ni tänker rätt men här är det lite ”lurigt” så vi behöver vara extra tydliga i dessa situationer.
I propositionen som låg till grund för lagändringen 2014 Tid för undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram, prop. 2013/14:160 (sid 21) och i Skolverkets allmänna råd om Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (sid 11) framgår följande: Särskilt stöd handlar om insatser av mer ingripande karaktär (omfattning/varaktighet) som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för ordinarie verksamhet.

Skolor och klasser kan organiseras på olika sätt t.ex. med olika vuxentäthet, därigenom kan lärarnas och övrig skolpersonals förutsättningar variera mellan skolor.

Eftersom extra anpassningar inte ska dokumenteras i åtgärdsprogrammet är det bra att tydliggöra hur ni har resonerat genom att skriva någonting i stil med ”Skolan bedömer att NN är i behov av många olika extra anpassningar, i många olika skolsituationer samt under en längre tidsperiod, vilket medför att det räknas som särskilt stöd. Utifrån skolans organisation/vuxentäthet i klassen/inom fritidshemmet bedöms det särskilda stödet/delar av det särskilda stödet för NN i detta fall kunna genomföras av lärare/personal från fritidshemmet.”

Den text ni formulerar kan med fördel inleda utredningens del 2, ”Pedagogisk bedömning” samt även punkt ett i åtgärdsprogrammet ”Behov av särskilt stöd”.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman