Till Frågor & svar

Omyndig elev – vårdnadshavare vill ha ut kopia på journalen men eleven själv vill inte.

6 maj, 2013

Fråga:

Om det är en situation när omyndig elev i övre tonåren misstänks fara illa i hemmet och utredning pågår,och vårdnadshavare vill ha ut en kopia av elevens skolhälsovårdsjournal, är man skyldig att lämna ut denna? Hur gör man om eleven inte vill ha dem utlämnade?


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-07-04)

Hej,

I normalfallet har en vårdnadshavare rätt att på begäran få ut uppgifter ur sitt barns patientjournal. Men det finns en möjlighet att i vissa fall skydda innehållet i journalen när det kan bedömas att barnet kommer att drabbas av betydande men ifall uppgifterna röjs. Bestämmelsen finns i offentlighets- och sekretesslagen 12:3.Ett sådant exempel kan vara när en vårdnadshavare som förövare har utsatt barnet för ett brott eller när det annars av journalen framgår sådant som skulle drabba barnet allvarligt ifall vårdnadshavarens fick veta det. Men det räcker inte att barnet tycker att det är jobbigt att mamma och pappa får veta utan det måste, för att uppgiften ska kunna sekretessbeläggas, handla om mer allvarliga handlingar från vårdnadshavarnas sida, t.ex. att barnet förskjuts från släkten eller misshandlas svårt fysiskt eller psykiskt.

Även socialnämnden kan i sina utredningar i motsvarande fall skydda sådana uppgifter. Och socialnämnden kan dessutom, sedan årsskiftet 2012/13, i vissa fall låta bli att meddela vårdnadshavarna att en utredning för ett barns stöd och skydd inleds.

JO har även uttalat att det inte ens i övrigt är självklart att en vårdnadshavare alltid har rätt att få insyn i sitt barns förhållande, när barnet närmar sig myndig ålder. Detta måste bedömas utifrån föräldrabalkens bestämmelser, t.ex. i 6:11 om en vårdnadshavares ansvar för att ge sitt barn stöd och hjälp i olika situationer.

Hälsningar från Staffan