Till Frågor & svar

Önskemål från lärare att få info om vilka elever som besöker kuratorn

19 januari, 2017

Fråga:

Hej!
Jag jobbar som skolkurator på en friskola och en av lärarna har som önskemål att få veta vilka av hennes elever som går till mig för samtal. Ingenting om samtalets innehåll utan bara att de de facto träffar mig. Hon menar att det blir lättare att förhålla sig till elever som hon ser mår dåligt, genom att veta att de tas om hand om på annat håll. Samt att hon vill vara något så när informerad istället för att få reda på det via klasskamrater eller föräldrar.

Jag känner mig kluven till denna förfrågan. Självklart ska lärarna vara informerade i den mån det går men relationen till eleven går ändå först. Jag tänker att jag inte ska delge läraren om inte eleven uttryckligen sagt att jag ska göra det eller om det finns ett behov av att involvera läraren i problematiken. Stämmer det?

Tack på förhand
K


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-11-06)

Hej K,

När en elev eller en förälder besöker en kurator för samtal är det i första hand en sak för kuratorn och eleven/föräldern. Ingen på skolan har en självklar rätt att få information om det besöket. Skulle samtalet däremot vara del av ärendehandläggning – t.ex. ett samtal inför ett beslut om särskilt stöd – så ska det som framkommit av betydelse vid samtalet återföras till den som utreder elevens behov. 

Vid s.k. faktiskt handlande, t.ex. ett vanligt kuratorssamtal utan att ett ärende med påföljande beslut aktualiseras, avgör kuratorn själv vad någon annan ska få veta. Någon tystnadsplikt mot läraren  gäller inte. Men ingenting ska sägas om inte kuratorn anser att läraren  har behov av uppgiften. Någon allmän information om vilka elever som besöker kurator ska inte lämnas.  .

En chef/förman, t.ex. en rektor, kan beordra underställd personal att lämna hen uppgifter. Men då ska chefen tydligt motivera varför uppgifterna behövs.

Avslutningsvis kan jag säga att det inte behövs ett samtycke för att informa t.ex. en lärare. Din avslutande uppfattning är helt riktig att information ska lämnas bara  ”om det finns ett behov av att involvera läraren i problematiken.”

Jag kan tillägga att samma regler gäller vid en friskola som vid en kommunal sådan.

Hälsningar

Staffan