Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Övergångsinformation om behov av elevassistent – Hur ska vi dokumentera inledningsvis?

27 september, 2023

Fråga:

Hej Gudrun,

Vi klurar på ett dilemma som vi skulle behöva hjälp av dig att lösa…. 

Ibland får vi elever från förskolan eller annan skola där vi i överlämning får information kring eleven som tex i behov av elevassistent. Efter överlämningen tänker vi att vi behöver anställa en elevassistent direkt.

Kan vi då skriva en ”tunn” pedagogisk utredning (inledningsvis) på deras information eller ska vi låta eleven gå med elevassistent utan åtgärdsprogram tills vi hunnit kartlägga eleven? Vänligen,
Anette


Svar:

Hej Anette,

och tack för din fråga. Jag ska försöka hjälpa er. 🙂

Det finns lite olika tillvägagångssätt men jag rekommenderar att ni gör en ”tunn” initial utredning och upprättar ett åtgärdsprogram. Det händer tyvärr fortfarande att elevers behov av särskilt stöd ”tappas” och därmed upphör vid övergångar, vilket inte får ske. Så här resonerar jag: 

Alltid när vi står inför ett dilemma så gå tillbaka till vad syftet är. Generellt är syftet med utredningen av elevens behov av särskilt stöd att vi ska få en ökad förståelse för elevens skolsituation för att kunna möta elevens behov. Precis som du anger är det svårt att göra detta innan ni har lärt känna eleven och kunnat kartlägga elevens kunskaper, förutsättningar och behov. Däremot kan syftet med en ”tunn” initial utredning av särskilt stöd ändå vara viktig av flera andra skäl. Dels för att dokumentera övergångsinformationen från avlämnade verksamhet, samt även det vårdnadshavare och eleven har berättat för er initialt. Visserligen medför detta lite mer dokumentationsbörda men det ni vinner är ofta A) ökat förtroende från vårdnadshavare, B) mer adekvata stödåtgärder i åtgärdsprogram, C) några månader då ni i lugn och ro kan lära känna eleven och utarbeta kompletterande delar till utredningen D) samt att den initiala utredningen gör att ni minns startläget på skolan och även informationen från avlämnande skola vilket kan vara viktigt i stödprocessen längre fram. 

Ni kan göra den ”tunna” initiala utredningen av elevens behov av särskilt stöd kort och enkel med några specifika rubriker. Se exemplet nedanför. Här kan ni också be avlämnande skola att dokumentera punkterna 1-4 nedanför eftersom syftet med övergångsinformationen är att skapa kontinuitet, sammanhang samt progression i elevens lärande och utveckling.   

Utredningens del 1, Kartläggning:

  1. Övergångsinformation om faktorer på grupp- och skolnivå som har underlättat respektive försvårat för eleven tidigare. 
  2. Övergångsinformation om elevens kunskaper, färdigheter och förmågor
  3. Övergångsinformation om tidigare extra anpassningar och särskilt stöd
  4. Övergångsinformation om hur de tidigare stödinsatserna har fungerat
  5. Eleven berättar
  6. Vårdnadshavare berättar

Utredningens del 2, Initial Pedagogisk bedömning:

  1. Elevens behov av särskilt stöd: Ex. NN bedöms även framöver vara i behov av mer vuxenstöd för att kunna…
  2. Elevens behov av extra anpassningar:

Syftet med åtgärdsprogrammet är att vi, i dialog med elev och vårdnadshavare, ska tydliggöra de konkreta åtgärder som behövs. Det är en förutsättning för att säkerställa att vi kommer ihåg åtgärderna, genomför dom samt att vi följer upp och utvärderar hur väl åtgärderna möter elevens behov. Ett annat syfte är (som jag nämnde tidigare) att vi ska kunna följa stödprocessen över tid. Det är angeläget både för den enskilda eleven och dess vårdnadshavare, men även för att utveckla och optimera skolans insatser. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman

Visste du föresten att Gudrun erbjuder förinspelade föreläsningar inom en mängd olika teman, nu ligger åtta olika föreläsningar uppe

Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!