Till Frågor & svar

Pedagog anmäler min oro som förälder till soc och lämnar ut mina personuppgifter-rätt eller fel?

17 oktober, 2019

Fråga:

Hej!! 
Jag undrar om du skulle vilja svara på några frågor. Om man som föräldrar får reda på missförhållanden om ett annat barn som går i samma förskolegrupp ( om något som hänt på fritiden) och pratar i förtroende om det för en pedagog för att rådgöra om man ska anmäla eller inte. Är det då etiskt ok gentemot mig att pedagogen utan min vetskap kontaktar socialtjänstens personal själv och gör en anmälan på enbart det jag berättat och lämnar ut både mitt namn och telefonnummer i anmälan som anmälaren sen får ut och skickar till mig? 
Det ledde till stora problem privat för mig då pedagogen dessutom överdrev och ändrade saker som jag sagt. Det känns bara så etiskt fel.
Jag har en fråga till om det här, eftersom dom lämnade ut mina privata uppgifter. Har dom begått ett sekretessfel gentemot mig eller är det bara ett etiskt fel?
Jag funderar på om det finns möjlighet för mig att anmäla till Skolinspektionen.
Både förskolerektor och hennes chef anser nämligen inte att dom gjort något fel i att lämna ut mina uppgifter trots att det orsakade stort lidande för oss privat.
Sedan funderar jag även på det här att dom ändrade mina uppgifter som dom lämnade ut i mitt namn. T.ex. berättade jag att det var en överfull kattlåda men förskolechefen anmälde att jag sagt att det var kattbajs över hela huset. Den här ändringen med flera gjorde att socialtjänsten åkte ut på ett akutärende och var beredd på direkt omhändertagande. Jag ringde även till socialtjänsten som också ansåg att de hanterat ärendet fel men skolan anser inte att de behöver se över sina rutiner.
Tack för att du tar dig tid!

Med vänlig hälsning, T


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej T,
Du har som privatperson, tillika själv förskoleförälder, framfört oroande uppgifter till förskolepersonal om ett annat barn i förskolan. Sedan har förskolan anmält och därvid lämnat ut ditt namn och andra personliga uppgifter om dig, telefonnummer t.ex. Du har lämnat uppgifterna i ditt tycke förtroendefullt.

Min uppfattning utifrån lagstiftning och etik är denna: Förskolan ska utifrån dina uppgifter göra en bedömning om huruvida uppgifterna är tillförlitliga. Därefter ska man i samtal med inblandad personal och förskolans rektor ta ställning till om dessa uppgifter, tillsammans med egen eventuell oro, ska föranleda en anmälan till socialnämnden. Eftersom en privatperson kan anmäla anonymt och man i detta fall har fått uppgifterna från dig i din egenskap av just privatperson, är min uppfattning att din identitet och dina personuppgifter i övrigt inte bör lämnas till socialnämnden. I stället ska man i anmälan ange att anmälan bygger på information från en privatperson samt egna oroande uppgifter. Man har därefter, vid sin skyldighet att lämna de uppgifter socialtjänstens personal behöver för sin utredning, inget krav på att lämna ut ditt namn. Man kan hänvisa till att du är en privatperson som inte önskar att namnet lämnas ut. 

Att man lämnar ditt namn till socialtjänsten är sannolikt inget brott mot tystnadsplikten. Även om de har tystnadsplikt om dina personliga förhållanden som förskoleförälder anser jag att den tystnadsplikten inte gäller här. Det handlar i detta fall mer om en etisk bedömning än om juridik och lagstadgad tystnadsplikt. Men bedömningen är extra komplicerad, eftersom man som förskolepersonal har en sträng tystnadsplikt gällande dina personliga förhållanden som förskoleförälder. Knäckfrågan är dock om den tystnadsplikten gäller i detta fall, d.v.s. för uppgifter om ditt namn m.m. när du lämnar orosuppgifter till personal om ett annat barn i förskolan. 

 En anmälan till JO gjordes av frågeställaren. JO valde dock att inte utreda, vilket jag menar är svårförståeligt. Slutsatsen blir att JO inte kritiserar att förskolan lämnade ut förälderns namn och inte heller kontrollerade att de uppgifter som lämnades av denne var rätt uppfattade av förskolans personal. 

 JO har tidigare uttalat sig i ett liknande ärende som gällde om en socialförvaltning fick efterforska namnet på en anmälare som ringde in sin oro och ville vara anonym. Jag gjorde denna JO-anmälan. JO kritiserade socialförvaltningen. Här anmäldes oron direkt till en socialnämnd medan du anmält indirekt, via en förskola, som sedan i sin tur gjorde själva anmälan. Läs JO-uttalandet här:

 Fråga om det är tillåtet för socialnämnden att efterforska en anonym anmälares identitet.

Hälsningar från Staffan