Till Frågor & svar

Personal från fritids- vilken sekretess gäller för dem vid EHT?

24 september, 2015

Fråga:

Hej!
Jag är skolsköterska på ett fristående gymnasium och min fråga gäller sekretess vid EHT. En dag i veckan deltar även personal från fritiden och elevhemsansvarig, då det bor långväga elever på skolan. Vad har de för sekretess? Kan man öka sekretessgraden hos deltagare på EHT så att den blir strängare?
MVH K


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-08-14)

Hej K,

Vid friskolan har du som skolsköterska en sträng tystnadsplikt, reglerad i patientsäkerhetslagens 6 kapitel. För att du ska kunna lämna känsliga uppgifter om en patient eller dennes närstående till andra vid friskolan utanför den medicinska elevhälsan fordras ett samtycke från patienten och/eller dennes vårdnadshavare, beroende på ålder, mognad och vad saken gäller. Det går inte att skapa strängare tystnadsplikt för de befattningshavare som inte fullgör uppdrag inom den medicinska elevhälsan. Man har den bestämmelse som utgår ifrån den verksamhet man deltar i. Elevhemsansvarig har samma tystnadsplikt som en lärare och för fritiden gäller sannolikt ingen tystnadsplikt via lagstiftning, om inte personalen där kan sägas vara kopplade till skolans elevstödjande verksamhet och därmed ha samma tystnadsplikt som t.ex. en lärare och en elevhemsansvarig har. Vid en friskola kan man via civilrättsliga avtal belägga personal med tystnadsplikt, även om inte lagen reglerar denna plikt. Det innebär att fritidspersonalen, om de inte har tystnadsplikt, skulle kunna beläggas med en sådan, men då enbart en tystnadsplikt som avser särskilt elevstödjande verksamhet och inte medicinsk.

Det är svårt att utifrån din korta beskrivning bedöma om fritidspersonalen redan idag har tystnadsplikt eller om de, som jag nämner, via ett avtal annars bör ges en sådan.

Däremot är det enkelt att säga att din möjlighet att informera annan personal vid friskolan utanför den medicinska elevhälsan helt bygger på att du får ett samtycke, när det handlar om sådana uppgifter som omfattas av din tystnadsplikt. Någon annan sekretessbrytande bestämmelse finns inte vid en friskola, frånsett rena nödsituationer vid fara för liv och hälsa.

Hälsningar från

Staffan