Till Frågor & svar

Postöppning av post till skolhälsovården

3 april, 2008

Fråga:

Hej!
Jag är ny verksamhetschef för skolhälsovården i en kommun och frågan kring sekretess o postöppning ligger på mitt bord. Jag har ansvar för 2 förvaltningar, där en förvaltning ej öppnar post adresserat till skolhälsovården. Den andra förvaltningen anser dock att ALL post skall diarieföras av vaktmästeriet på skolan och därför öppnas, detta oavsett om brevet innehåller post till skolhälsovården. Kommunjuristen har svarat att de som öppnar posten också har sekretess och att frågan handlar om förtroende och tillit! Enl offentlighets- och sekretesslagen så får inte uppgifter om enskilds hälsotillstånd röjas om det inte står klart att den enskilde inte lider några men. Patientdatalagen säger ju också att obehöriga ej skall ha tillgång till journalhandlingar. Jag vill gärna ha lite mer kunskap i frågan innan jag går vidare/skolsköterska verksamhetschef, Maria


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-18)

Hej Maria,
Skolhälsovården är en självständig verksamhetsgren i skolan. Det betyder att sekretess gäller mellan skolhälsovårdens personal och övrig personal. Visserligen är det så att den som fungerar som biträde för skolhälsovården omfattas av samma sekretessregler som sköterskan och läkaren. Ändå måste man noga överväga vilken personal som ska öppna skolhälsovårdens post. Det kan vara mycket lämpligt att skolhälsovården öppnar sin egen post. För journalhandlingar gäller ju ingen registreringsplikt, d.v.s. de handlingar som fogas till en elevhälsojournal behöver inte diarieföras. Skulle en registrator i en kommun ändå öppna skolhälsovårdens post kommer denne att omfattas av den sekretess som gäller för hälso- och sjukvårdspersonalen.

Jag frågade SoS i oktober 2004 vilka formella villkor som måste uppfyllas för att en rektor ska få öppna skolhälsovårdens post under sommaruppehåll, tjänstledighet, sjukskrivning m.m. I sitt svar (dnr 50-9524/04) hänvisar SoS bl.a. till att skolhälsovården och elevvården vid skolan anses utgöra självständiga verksamhetsgrenar i förhållande till varandra. Avslutningsvis säger man i sitt svar:

” Då skolsköterskan och skolläkaren är frånvarande p.g.a. semester, tjänstledighet eller sjukskrivning m.m. bör postöppning ske med hjälp av annan personal inom skolhälsovården på skolor som lyder under samma nämnd. Det ankommer på verksamhetschefen att utforma lokala rutiner för att postöppningen ska kunna ske av annan skolsköterska eller skolläkare. Att kanslianställd eller rektor öppnar posten får inte anses lämpligt (min kursivering).”