Till Frågor & svar

Praktikant hos skolkurator- vad gäller för sekretess, eht och elevsamtal

1 oktober, 2014

Fråga:

Hej!
Jag arbetar som skolkurator och har fått en förfrågan om att ha en praktikant (som läser till socialpedagog) bredvid mig. Jag funderar på följande: 1, Sekretessen – om praktikanten skriver under dokument om sekretess är det då okej att praktikanten deltar under exempelvis elevhälsomöten? Eller vad gäller här? 2, Hur kan man tänka kring elevsamtal. Kan praktikanten driva egna samtal utan mitt deltagande eller bör jag sitta med under samtalen? Tacksam för svar!


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-22)

Hej Linda,

I offentlighets- och sekretesslagen 2:1 sägs:

” Förbud att röja eller utnyttja en uppgift enligt denna lag eller enligt lag eller förordning som denna lag hänvisar till gäller för myndigheter.
Ett sådant förbud gäller också för en person som fått kännedom om uppgiften genom att för det allmännas räkning delta i en myndighets verksamhet
1. på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten,
2. på grund av tjänsteplikt, eller
3. på annan liknande grund.”

En praktikant under utbildning anses delta i myndighetens verksamhet, även en elev i gymnasiet vid arbetsplatsförlagt lärande (APL), däremot inte en PRAO-elev, vars deltagande mer kan jämföras med auskultation eller studiebesök.

Den praktikant som går en utbildning och då finns i er verksamhet har alltså tystnadsplikt oavsett om hen undertecknar ett dokument om tystnadsplikt eller inte.  Om praktikanten behöver delta vid ett elevhälsomöte som del av sin praktiktid är detta fullt möjligt och lämpligt. På samma sätt kan man resonera kring ett elevsamtal. Dock bör man här tala med eleven och med eleven/vårdnadshavarna, ifall eleven är ung, och fråga om det är ok att en praktikant tillsammans med kuratorn finns med vid samtalet. Vid mycket känsliga samtal kan ett sådant deltagande vara olämpligt.

Vid individuella samtal med elever/vårdnadshavare är det inte att rekommendera att en praktikant ensam deltar, eftersom denne ju endast finns en kortare tid vid skolan och dessutom kan sakna tillräcklig erfarenhet av och kunskap om elevens tidigare situation. Däremot är det rimligt att en praktikant ensam kan leda samtal med grupper av elever, samtal av hälsokaraktär, där inte enskilda elevers svårigheter finns i förgrunden. Jag vill tillägga att detta är min personliga uppfattning som inte har stöd i någon lagstiftning. Kanske har ert förbund – SSR – någon uppfattning i frågan?

Hälsningar från Staffan