Till Frågor & svar

Psykolog- sekretess gentemot annan skolpersonal

26 september, 2011

Fråga:

Hej! Har tagit del av dina svar angående skolpsykologer och sekretess. Önskar ändå ett förtydligande. Har HSL upphört att gälla för de delar av skolpsykologens arbete som rör utredning/undersökning, diagnostik och behandling? Har uppfattat det som att i just dessa avseenden är psykologens arbete att betrakta som en egen verksamhetsgren som regleras av HSL och detta oavsett organisationsform. Om HSL fortfarande gäller för ovannämnda psykologarbete så följer väl att det i dessa avseenden råder sekretess gentemot annan skolpersonal, eller?
Mvh Ina


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-27)

Hej Ina,
Det är glasklart att en legitimerad psykolog som vårdar, behandlar eller undersöker en människa, t.ex. en elev/patient, tillhör hälso- och sjukvården och då är journalföringspliktig. Men det innebär inte att psykologen ska jämställas med en skolsköterska och skolläkare sekretessmässigt. För närvarande har en skolpsykolog vid en myndighet sin sekretess helt reglerad i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 23 kap, medan bestämmelserna för skolsköterska och skolläkare återfinns i 25 kap.

Utgångspunkten genom åren har varit att en skolpsykolog utför ett hälso- och sjukvårdsarbete som varit nära kopplat till en pedagogisk skolkontext medan sköterskan/läkaren har verkat utanför pedagogiken i en ”ren” hälso- och sjukvårdsuppgift.

Att det finns fog för min uppfattning att skolpsykologen inte utgör en självständig verksamhetsgren i förhållande till t.ex. en kurator, specialpedagog eller ens lärarna, framgår av hur riksdag och regering har behandlat den nya sekretessbrytande bestämmelse, som innebär att elevhälsans medicinska insats får röja en uppgift om en elev om det krävs för att eleven ska få nödvändigt stöd (OSL 25:13a). Skolpsykologen diskuterades inte i det sammanhanget, eftersom de redan kan lämna uppgifter till t.ex. övrig elevhälsa och rektor utan hinder av sekretess, i alla delar av sitt arbete.

 Min uppfattning får stöd av den utredning SOU 2011:58 ”Skolans dokument-insyn och sekretess” som i ett särskilt avsnitt på ss 189-199 klargör skolpsykologers sekretess och de komplikationer och fördelar nuvarande lagstiftning innebär. 

Hälsningar från Staffan