Till Frågor & svar

Psykologfråga om sekretess – uppdrag i flera verksamheter

26 april, 2011

Fråga:

Jag har nyligen påbörjat min anställning som psykolog i en kommun. Mitt uppdrag gäller förskola, grundskola, särskola och barn- och ungdomsdelen av socialtjänsten. Nu funderar jag mycket över sekretess, eftersom jag har uppdrag i flera verksamheter. Uppdragen kommer enligt min erfarenhet ofta att handla om samma barn. Här finns dilemman att fundera över.
Så några frågor:
– Kan jag som psykolog vara anställd av kommunen och samtidigt vara referensperson i socialtjänstens utredningsärenden?
– Hur specifik ska man vara när man ber vårdnadshavarna om samtycke till att sekretessen lyfts? Om jag exempelvis gör en utredning på uppdrag av rektor och för att kunna göra en bra bedömning behöver jag prata med socialsekreteraren som också har en pågående utredning.
Måste det framgå exakt vilka uppgifter vi kommer att dela eller räcker det med ”godkänner du att psykologen och socialtjänsten delar information om ditt barn?” eller något liknande?
– Vet du fler psykologer som arbetar som jag med en fot i varje verksamhet eller finns det en anledning till att detta inte är så vanligt?
Jag är tacksam för alla tips gällande min nya roll eftersom ingenting ännu är skrivet i sten utan under utveckling.
Tack på förhand!
Marie


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-27)

Hej Marie,
Din tjänst handlar ju inte om bara två verksamheter/sekretessområden utan minst tre- förskola- skola och socialtjänst. Men kanske menar du förskoleklass och inte förskola 1-5 år.

Ingenting hindrar att en psykolog eller chef är verksam vid olika myndigheter och sekretessområden. Men känsliga uppgifter får inte utnyttjas utanför varje sekretessområde om det inte finns stöd för detta genom någon bestämmelse i lag eller förordning. Samtycke, anmälningsplikt och generalklausulen i OSL 10:27 är några exempel på sådana bestämmelser som genombryter sekretess och tystnadsplikt. Men generalklausulen gäller inte för dig från socialtjänsten, när du har arbetsuppgifter där. På skolområdet ska klausulen användas med försiktighet av en psykolog.

När du har arbetsuppgifter vid socialnämnden måste du tänka på att du har tystnadsplikt mot andra i skolan men faktiskt även mot dig själv som skolpsykolog (och förstås tvärtom)! Det innebär att om du känner en familj/ett barn genom ditt arbete vid socialnämnden så får du inte utnyttja den uppgiften som förskole- eller skolpsykolog annat än via ett samtycke från den eller de som uppgiften/uppgifterna gäller.

Du frågar hur samtycket ska vara konstruerat. Det får inte vara generellt utan så specifikt och informerat att du mycket noga vet vad du kan röja. Och ett samtycke kan vara tidsbegränsat eller ges i en viss given situation som senare kan förändas så att samtycket inte längre gäller. När du inhämtar samtycke att få uppgifter lämnade till skolan från socialtjänsten, är det viktigt att mycket noga klargöra tillsammans med den som ger sitt samtycke vilket slags uppgifter som får inhämtas.

Samtycket får bara gälla uppgifter om personen själv eller yngre barn. Finns två vårdnadshavare behövs ofta bådas samtycke. Är barnet i tonåren kan även barnets samtycke behövas i en del fall, beroende på vad  saken gäller. Ganska komplicerat, med andra ord. Som psykolog ska du journalföra att ett samtycke har getts, när du är journalföringspliktig.

Det finns säkert många socionomer i landet som har en fot i skolan och en på socialförvaltningen. På en del håll finns ju socionomer i skolan, anställda av socialnämnden, till stöd för skolpersonal. Då har de flera slags tystnadsplikter. Skulle de däremot vara kuratorer i skolan är det skolans sekretess och tystnadsplikt som gäller.

Jag tycker att det kan vara bra med gränsöverskridande tjänster, eftersom det ger ny kunskap i mötet mellan olika myndighetskulturer. Men den som har en tjänst som du måste förstås tänka på hur man handskas med känslig information så att man inte överträder de lagliga gränser som finns. Det tycks du vara medveten om, eftersom du ställer kloka frågor.

Hälsningar från Staffan